ԱՀԱԶԱՆԳ

   Այս տարվա ապրիլ ամսվա կեսերից սկսած,խոնավ և անձրևային եղանակները բարենպաստ պայմաններ են ստեղծել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մի շարք  հիվանդությունների և վնասատուների արագ զարգացման և տարածման համար:

 Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ վնասը հատկապես մեծ է  պտղատու այգիներում:Ինչպես կորիզավոր ,այնպես էլ հնդավոր պտղատեսակները վարակված են սնկային տարբեր հիվանդություններով (իսկական և կեղծ ալրացող, գանգրոտություն, ծակոտկեն  բծավորություն, քոս և այլն):Վնասատուներից մեծ չափով տարածված են և զգալի վնաս են հասցնում լվիճները:

 Հիվանդությունների և վնասատուների արագ զարգացման վտանգն առկա է նաև խաղողի այգիներում, դաշտային և բանջար  բոստանային մշակաբույսերի մոտ:

 Առաջարկում ենք հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կազմակերպել պայքար հիվանդությունների և վնասատուների դեմ:Ներկայացնում ենք նաև խաղողի և պտղատու այգիներում կատարվող պայքարի  միջոցառումների ժամանակացույցը,( Տես՛,նաև <Ֆերմեր> թերթի թիվ 2 համարը):Ժամանակացույցում տեղ գտած թունաքիմիկատները կարող են փոխվել՝ կապված տնտեսություններում առկա  տեսականուց:

 Անհրաժեշտության դեպքում դիմեք <Տավուշի ԳԱՄԿ>:Մեր խորհրդատուները տեղում կուսումնասիրեն և կտան համապատասխան խորհուրդներ՝ պայքարի աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ:

Տավուշի  ԳԱՄԿ

16.05.2013թ.

ՊԱՅՔԱՐԻ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 

ԿՈՐԻԶԱՎՈՐՆԵՐԻ  ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ  ԵՎ  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ

ՊԱՅՔԱՐԻ   ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Միջոցառման  ժամկետը                               

Վնասատու կամ  հիվանդություն

Միջոցառումներ /կիրառել տարբերակներից որևէ մեկը/(10լ ջրի  հաշվով՝ գ.մլ)

Գարնանը  մինչև 

բողբոջների ուռչելը

+40C-ից բարձր ջերմաստիճան

Վահանակրեր, կեղծ վահանակրեր,           

N30 պատրաստուկ 400 մլ+Բի-58 նոր (20մլ)

Սնկային հիվանդությունների    ձմեռող փուլեր

Բորդոյան հեղուկ` /3 %/,

Բողբոջներն   ուռչելու  շրջանում

Ծիրանենի, սալորենի / ծակոտկեն բծավորություն,    մոնիլյալ  այրվածք/                                                             

1-ին տարբերակ` տոպազ 10 մլ.+պղնձի օքսիքլորիդ՝ 60գ.                                                                                                                      2-րդ տարբերակ`  տոպազ՝ 10 մլ+ռիդոմիլ գոլդ՝ 25գ.                                                                                                                       3-րդ տարբերակ` բայլետոն` 10 գ+ռիդոմիլ գոլդ` 25գ.

Դեղձենի /տերևների գանգրոտություն,     

Սկոր 2 մլ կամ դելան 7 մլ.

Ծաղկակոկոնների անջատման փուլ

   Սղոցողներ            

Բի-58 նոր՝ 20-25 մլ կամ անթիո՝ 20մլ.

Պսակաթերթիկների 

 լրիվ թափվելուց հետո     

Պտղացեցեր,  վահանակրեր, լվիճներ,

 ծակոտկեն  բծավորություն,

1-ին` տարբ. բազուդին 600 (20 մլ)+ բայլետոն(10գ.  կամ   տոպազ (10 մլ)                                                                                                   

2-րդ տարբ. կոնֆիդոր(1 մլ) կամ  արիվո (6)մլ +բայլետոն(10գ) կամ տոպազ(10 մլ) 

3-րդ տարբ.Նուրել-Դ(15մլ) + տոպազ (10մլ)

                                                                                                                     

Պսակաթերթիկների  

 թափվելուց  10-15 օր հետո

Ծակոտկեն  բծավորություն,                                                              գանգրոտություն, մոնիլյալ  այրվածք, ալրացող

բայլետոն(10գ) կամ  տոպազ(10մլ)+սկոր (2մլ)

Պսակաթերթիկների    թափվելուց   20-25 օր հետո հետագա սրսկումները

Պտղակեր,ծակոտկեն բծավորություն,

գանգրոտություն, մոնիլյալ այրվածք,ալրացող  

սրսկել 15օր ընդմիջումներով

*երիտասարդ,ոչ պտղաբերող տնկարքները և պտղաբերող

վաղահաս սորտերը 4 անգամ

 *միջահասները 6 անգամ                                                                                                                                             *ուշահասները 8անգամ                                                                                                                     1-ին տարբերակ` դեցիս՝ 5մլ. +ռիդոմիլ՝ 25գ.  +տոպազ՝10մլ.                                                                                                                       2-րդ տարբերակ`  ինսեգար՝ 5 գ. +անտրակոլ՝ 20գ.+

բայլետոն՝ 10 գ.

Աշնանը` տերևաթափի

նախօրյակին   

Սնկային հիվանդությունների

 ձմեռող փուլեր   

Բորդոյան հեղուկ` /3 %/,

ՀՆԴԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ  ԵՎ   ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Աշնանը կամ վաղ գարնանը

Պտղակերներ, տերևալվիկներ,տզեր,լվիճներ,քոս,փտումներ, ցիտոսպորոզ

Ծառերի բները,կմախքային ճյուղերի հիմքերը մաքրել  հին,չոր,կիսապոկ տերևներից,թափված տերևներն ու պտուղները հավաքել և  պատրաստել կոմպոստ:

Վաղ գարնանը

Կեղևակեր,ողկուզակեր,սև քաղցկեղ, ցիտոսպորոզ

Ծառերի բները,կմախքային ճյուղերի հիմքերը մաքրել,սպիտակեցնել 20% կրի և թարմ գոմաղբի կամ կավահողի խառնուրդով:

Սղոցողներ,պտղակերներ,կեղևակերներ,լվիճներ,վահանակիրներ,ոսկետուտ,քոս,ալոճաթրթեռ, սև քաղցկեղ, ցիտոսպորոզ

*Փորել ծառերի մերձբնային տարածությունը

*Էտի ժամանակ կտրել և այրել հիվանդ, չորացած ճյուղերը

*Ուժեղ վարակված ծառերը խոր էտել,սաղարթը նոսրացնել

*Ծառերը պարարտացնել օրգանական և հանքային պարարտանյութերով:

Գարնանը, մինչև բողբոջների ուռչելը

 +40C-ից բարձր ջերմաստիճան

Վահանակիրներ,ցեցեր,լվիճներ,տզեր և մի շարք վնասատուների և հիվանդությունների ձմեռած ձևեր:

N30 պատրաստուկ 400 մլ.+ մատչ 10  մլ.կամ ԲԻ-58 նոր /20մլ/

Բողբոջներն ուռչելու շրջանում

Խնձորենու ծաղկակեր,տերևակեր միջատներ/ցեց,ոսկետուտ,օղակավոր մետաքսագործ,երկրաչափեր/,քոս

1-ին տարբերակ` կարատե 8 մլ.+ խորուս2գ.                                                                                                                        2-րդ տարբերակ`  դուրսբան 20 մլ+ խորուս  2գ.                               3-րդ տարբերակ` մատչ 10մլ +  խորուս 2գ.

Բողբոջների բացման սկզբում, ապա կոկոնների անջատման փուլում

Ալրացող,քոս

Սկոր /2մլ/ +տոպազ/5մլ/

Պսակաթերթերը թափվելուց հետո,ապա 12-14 օր անց

Խնձորենու և տանձենու սղոցողներ,խնձորենու ցեց,տերևակեր,ալրացող ,քոս,ժանգ,փտումներ,սև քաղցկեղ:

1-ին տարբերակ` կարատե 8 մլ.+ տոպազ 5մլ + սկոր2մլ.               2-րդ տարբերակՆուրել-Դ` 15 մլ+ բայլետոն` 5 գ + սկոր`2մլ 

Պտղակալման սկզբում

Լվիճներ,տզեր,տերևալվիկներ

Նեորոն` /15մլ/ կամ ԲԻ  58` /15մլ/

Ծաղկաթափից 20-25 օր հետո/ընկույզի մեծության փուլ/ապա 15 օր ընդմիջումներով

Խնձորենու պտղակեր

Ինսեգար` /6գ/ կամ դեցիս /6մլ/

Ամառային սորտերը սրսկել 2,իսկ աշնանայինները 4 անգամ,տանձենու վրա I սրսկումը կատարել խնձորենու վրա կատարվող II սրսկման ժամկետից:

Աշնանը` տերևաթափի նախօրյակին

Քոս,փտում

Բորդոյան հեղուկ` /3%/, կամ կուպրոքսատ` /100մլ/

ԽԱՂՈՂԻ  ՎԱԶԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ  ԵՎ  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԴԵՄ  ՊԱՅՔԱՐԻ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ուշ աշնանը` վեգետացիայի ավարտից հետո, և վաղ գարնանը` մինչև բողբոջների բացվելը

անտրակնոզ

1-ին տարբերակ` երկաթարջասպ` 10%-ոց/1կգ/

2-րդ տարբերակ` բորդոյան հեղուկ 3-4%

4-5 տերևի փուլում

ոստայնատիզ,խաղողի թրիպս,միլդիու,անտրակնոզ

1-ին տարբերակ` նեորոն/15-20մլ/+ ռիդոմիլ/25գ/

2-րդ տարբերակ` դանադիմ /20-25մլ/ +կվադրիս/6-8մլ/

3-րդ տարբերակ` օմայթ /15մլ/ + անտրակոլ/20գ/

Ծաղկակոկոնների անջատման

փուլում` 10-14 օր հետո կրկնել

ողկուզակերի I սերունդ, միլդիու, անտրակնոզ, օիդիում

1-ին տարբերակ` կարատե զեոն /3-5մլ/+ ռիդոմիլ/25գ/+տոպազ /3մլ/

2-րդ տարբերակ` ինսեգար /6գ/+անտրակոլ/20գ/+ բայլետոն /3-4գ/

Ծաղկումն ավարտվելուց հետո

 10-14 օր հետո կրկնել

միլդիու, օիդիում, անտրակնոզ

1-ին տարբերակ` ռիդոմիլ/25գ/+ տոպազ/3-5մլ/

2-րդ տարբերակ` զատո /15գ/ +բայլետոն/3-4գ/

3-րդ տարբերակ` կվադրիս /6-8մլ/

Պտուղների հասունացման սկիզբ

ողկուզակերի II սերունդ, միլդիու, մոխրագույն փտում, օիդիում

1-ին տարբերակ` դեցիս/6գ/+ ռիդոմիլ/25գ/+ տոպազ /3-5մլ/

2-րդ տարբերակ` ինսեգար /6գ/ +կվադրիս/6-8մլ/

3-րդ տարբերակ` կարատե /5մլ/ + անտրակոլ/20-25գ/+տոպազ /3-5մլ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

15.04.2013թ.

Ստորև ներկայացված է Տավուշի ԳԱՄԿ-ին հատկացված գյուղատնտեսական տեխնիկայի և մատուցվող ծառայությունների սակագները:

Տեխնիկայի տեսակը

Մոդելը

Արտադրության տարեթիվը

Գյուղ. գործիքները

1

2

3

4

Տրակտոր 

Բելառուս 82.1

2012թ.

 

 

 

2012թ.

Մամլիչ հակահավաք <Նյու Հոլլանդ  ԲՍ 5050>

 

 

2012թ.

Հնձիչ <ԿՍ-Ֆ-2.1Բ-4>

 

 

2012թ.

Փոցխ<Սթար 360/10

 

 

2012թ.

Գութան <ՊՆՎ 3-35>

 

 

2012թ.

Կախվող սրսկիչ <ԱԳՊ -500ԷՆՈՒ>

Մատուցվող   ծառայությունների սակագները՝

Վար  - 35000 դրամ

Սրսկում-  10000 դրամ

Խոտ հունձ – 14000 դրամ

Հակավորում – 140 դրամ

Ծառայությունների մատուցման ժամանակ նախապատվությունը տրվում է  այն աշխատանքներին՝

ա/ երբ պատվերը կրում է կոլեկտիվ բնույթ,որի առաջնահերթ կատարումը նպաստում է մի կողմից հողերի կոնսոլիդացմանը և ի վերջո տնտեսությունների խոշորացմանը, մյուս կողմից նպաստում է  պարապ վազքերի և աշխատանքների ինքնարժեքի նվազեցմանը

բ/որտեղ կիրառվում են նորագույն  տեխնոլոգիաներ

գ/որոնք սոցիալական ուղղվածություն ունեն(բազմազավակ, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ  և  այլն)

Տեղեկատվություն առկա կոոպերատիվների մասին

Տավուշի  մարզում գյուատնտեսական կոոպերատիվների առկայության և դրանց գործունեության մասին առ 29.11.2012թ.

N

 

Տարածաշրջանը

 

Համայնքը

 

Կոոպերատիվի անվանումը

 

Ստղեծման մասին,անդամների թիվը

 

Ուղղությունը

Լրացուցիչ տեղեկություններ

1

2

3

4

5

6

7

1

Իջևան

գ.Գանձաքար

ՙԷմուլիկ՚կաթի սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ Է.Հակոբյան

094 469607

 

Ստեղծվել   է 2004թ. ապրիլին   ԱՄՆ ԳԴ ՄԱԾ ի աջակցությամբ և սեփական միջոցներով

Ունի  - 30 անդամ

Կաթի  սառնարան

0.5 տոննա

Գործում է:

Չունի  համատեղ գործունության պայմանագիր:

2

Տավուշ

գ.Չինարի

ՙՉինար՚ այգեգործական , անասնապահական սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ

Ս.Սաղոյան

093 733990

Ստեղծվել  է  2005թ. ապրիլին սեփական  նախաձեռնությամբ

Ունի  - 25 անդամ

Այգեգործություն, անասնապահություն

Չի գործում:

3

Տավուշ

գ.Նավուր

ՙՆավուր՚կաթի սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ Գ.Ասրյան

077404943

Ստեղծվել  է 2006թ. ապրիլին,  Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն հիմնադրամ,ՙԱշտարակ կաթ՚

Ունի  - 32 անդամ

Կաթի  սառնարան

1,4 տոննա

Չի  գործոմ:

՝<Աշտարակ կաթ>-ի  առաջարկությունը 130  դրամով կաթը տեղափոխել Ճամբարակ, համարվում    է  ոչ  շահավետ:

4

Տավուշ

 

 

գ.Վարագավան

ՙՎարագավան՚կաթի սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ Ռ.Գրիգորյան

093443480

Ստեղծվել  է  2007թ. նոյեմբերին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր,Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն հիմնադրամ,համայնքապետարան

Ունի  - 32 անդամ

Կաթի  սառնարան

1,6 տոննա

Չի  գործում:

Կաթի մթերման  ցածր  գնի  պատճառով:

5

Տավուշ

գ.Տավուշ

ՙՏավուշ՚կաթի սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ Ա.Պողոսյան

093607969

Ստեղծվել  է  2008թ. փետրվարին  ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր,Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն հիմնադրամ,համայնքապետարան

 

Ունի  - 32 անդամ

Կաթի  սառնարան

1,6 տոննա

Չի  գործում:

Կաթի մթերման  ցածր  գնի  պատճառով

6

Տավուշ

Ն.Կ.Աղբյուր

ՙՎարդաշեն՚կաթի սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ Հ.Ավագյան

093 622192

Ստեղծվել   է  2008թ. փետրվարին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր,Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն հիմնադրամ,համայնքապետարան

Ունի  - 35 անդամ

 

 

Կաթի  սառնարան

1,4 տոննա

Չի  գործում:

Կաթի մթերման  ցածր  գնի  պատճառով:

 

1

2

3

4

5

6

7

7

Իջևան

Լուսաձոր

Լուսաձորի

կոոպերատիվ խոհանոց ՙԱռողջ սնունդ՚արտադրական  կոոպերատիվ

նախագահ Ա.Նազարյան

094  005598

տնօրեն

Հայկ Սարդարյան

094 111715

 

Ստեղծվել  է  2011թ.մարտին  ՄԱԿ-ի  համայնքային  զարգացման ծրագրի  աջակցությամբ:

Ունի  - 13 անդամ

 

Չրի, պահածոների  և հացաբուլկեղենի պատրաստում:

Գործում  է:

8

Իջևան

Ակնաղբյուր

Ակնաղբյուր

գյուղատնտեսական

սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ

Հակոբ   Եգանյան

094608840

Ստեղծվել  է  2011թ  .օգոստոսին Կոոպերատիվների միություն ԻԱՄ  -ի  և Օքսֆամի  աջակցությամբ:

Ունի  - 35  անդամ

Սառնարանային տնտեսություն` 50 տոննա հզորությամբ և  արևային  չորանոց::

Գործելու   է  օգոստոսից:

Նպատակ ունի լուծել  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր  համայնքներում արտադրված  բերքի պահպանման և իրացման խնդիրները

9

Իջևան

Լուսաձոր

Լուսաձոր

գյուղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ

Հակոբ  Սարդարյան

099 038049

Ստեղծվել  է 2010թ.սեպտեմբերին  ՙԱկնաղբյուրի սառնարանային տնտեսության համասեփականատերն է

ատեղծվել է ֆերմերներին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով:

Ունի  - 35  անդամ

Սառնարանային տնտեսություն և արևային  չորանոց:

Գործում  է:

10

Իջևան

Աչաջուր

Աչաջուր

գյուղատնտեսական

սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ

Ա.Գասպարյան

094279645

Ստեղծվել  է  2010թ. նոյեմբերին

 Կոոպերատիվների միություն ԻԱՄ  -ի  և Օքսֆամի  աջակցությամբ:

Ունի  - 36  անդամ

Սառնարանային տնտեսություն 30 տոննա հզորությամբ:

Գործում  է:

Ծառայելու   է Աչաջուր  և  Դիտավան  համայնքներին:

 

11

Իջևան

Ն.Ծաղկավան

ՙՆ.Ծաղկավան համայնքի արոտօգտագործողների միավորում՚ սպառողական կոոպերատիվ նախագահ

 Գևորգ Գալստյան

094 031005

 

 

 

 

Ստեղծվել է 2011թ. ապրիլին ՀԳՌԿՄ ծրագրի շրջանակներում (գրանցվել է պետ. ռեգիստրում մայիսին)

Ունի  -44  անդամ

անասնապահություն

Գործում  է:

Ունի համատեղ գործունեության պայմանագրեր

1

2

3

4

5

6

7

12

Իջևան

Կիրանց

ՙԿիրանց համայնքի արոտօգտագործողների միավորում՚ սպառողական կոոպերատիվ նախագահ

Անդրանիկ Նազարյան

093 501712

Ստեղծվել է 2011թ.մայիսին ՀԳՌԿՄ ծրագրի շրջանակներում:

Ունի  -45  անդամ

անասնապահություն

Գործում  է:

Ունի համատեղ գործունեության պայմանագրեր:

13

Իջևան

Սարիգյուղ

ՙՍարիգյուղ համայնքի արոտօգտագործողների միավորում՚ սպառողական կոոպերատիվ նախագահ

Վաղարշ Բայրամյան

098 039803

Ստեղծվել է 2011թ.մայիսին ՀԳՌԿՄ ծրագրի շրջանակներում:

Ունի  -92  անդամ

 

անասնապահություն

Գործում  է:

Ունի համատեղ գործունեության պայմանագրեր:

14

Իջևան

Լուսաձոր

ՙԼուսաձոր համայնքի արոտօգտագործողների միավորում՚ սպառողական կոոպերատիվ նախագահ

Վիգեն Մատինյան

093 446312

Ստեղծվել է 2011թ. մայիսին ՀԳՌԿՄ ծրագրի շրջանակներում(գրանցվել է պետ.ռեգիստրում հունիսին):

Ունի  -47  անդամ

անասնապահություն

Գործում  է:

Ունի համատեղ գործունեության պայմանագրեր:

15

Նոյեմբերյան

ք.Այրում

ՙԼճկաձոր՚ սառողական կոոպերատիվ

նախագահ

Ռուսլան Անտոնյան

094 910200

/0266/ 2 25 73

Ստեղծվել  է  2011թ. հունիսին

 սեփական նախաձեռնությամբ:

Ունի  -43  անդամ

 

պտղի վերամշակում,չրերի , թեյի  մուրաբաների  արտադրություն  և սառնարանային  տնտեսություն:

Գործում  է :

Ունի համատեղ գործունեության  պայմանագրեր ՝ մուրաբաների ( 300.000  պայմ.  տուփ) և թեյի   արտադրանքը  իրացնելու մասին:

16

Իջևան

Աչաջուր

ՙԱչաջուր՚ համայնքի արոտօգտագործողների միավորում՚ սպառողական կոոպերատիվ նախագահ

Գառնիկ Եգանյան

098207583

Ստեղծվել է 2011թ. հուլիսին  ՀԳՌԿՄ ծրագրի շրջանակներում:

Ունի  -145  անդամ

 

անասնապահություն

Գործում  է:

Ունի  համատեղ գործունեության պայմանագրեր:

 

17

Իջևան

Սևքար

ՙՍևքար՚ համայնքի արոտօգտագործողների միավորում՚ սպառողական կոոպերատիվ նախագահ

Մանվել Սարգսյան

093288909

 

 

 

 

 

 

 

Ստեղծվել է 2011թ. հուլիսին  ՀԳՌԿՄ ծրագրի շրջանակներում:

Ունի  -116  անդամ

 

անասնապահություն

Գործում  է:

Ունի համատեղ գործունեության պայմանագրեր:

 

1

2

3

4

5

6

7

18

Նոյեմբերյան

Պտղավան

 

ՙՊտղավան՚ սպառողական գյուղացիական կոոպերատիվ նախագահ

Ալեքսանդր Օհանյան Ռաֆիկի

091570757

Ստեղծվել է 2011թ. հուլիսին  ՙՕքսֆամ՚ -ի աջակցությամբ:

Ունի  30 անդամ:

գյուղատնտեսական մթերքների արտադրություն

 

Գործում է:

Նախատեսված  է հիմնականում արտադրել դեղձ  և  կանաչեղեն (մաղադանոս և համեմ):

 

19

Նոյեմբերյան

Դովեղ

ՙԴովեղ   համայնքի

արոտօգտագործողների միավորում՚ սպառողական կոոպերատիվ նախագահ

Վարդանյան Արմեն

055127539

 

Ստեղծվել է 2012թ. մարտին  ՀԳՌԿՄ ծրագրի շրջանակներում:

Ունի  -45  անդամ

անասնապահություն

Գործում  է :

Ունի համատեղ գործունեության  պայմանագրեր:

20

Նոյեմբերյան

Ջուջևան

ՙՋուջևան   համայնքի

արոտօգտագործողների միավորում՚ սպառողական կոոպերատիվ նախագահ

Ծատուրյան Մհեր

055267755

Ստեղծվել է 2012թ. մարտին  ՀԳՌԿՄ ծրագրի շրջանակներում:

Ունի  -50  անդամ

անասնապահություն

Գործում  է :

Ունի համատեղ գործունեության  պայմանագրեր:

21

Նոյեմբերյան

Բաղանիս

ՙԲաղանիս   համայնքի

արոտօգտագործողների միավորում՚ սպառողական կոոպերատիվ նախագահ

Կարապետյան Արսեն

093 91 43 98

Ստեղծվել է 2012թ. մարտին  ՀԳՌԿՄ ծրագրի շրջանակներում:

Ունի  -55  անդամ

անասնապահություն

Գործում  է :

Ունի համատեղ գործունեության  պայմանագրեր:

22

Նոյեմբերյան

Ոսկեպար

ՙՈսկեպար   համայնքի

արոտօգտագործողների միավորում՚ սպառողական կոոպերատիվ նախագահ

Գևորգյան Գրիշա

094 785078

Ստեղծվել է 2012թ. մարտին  ՀԳՌԿՄ ծրագրի շրջանակներում:

Ունի  -72  անդամ

անասնապահություն

Գործում  է :

Ունի համատեղ գործունեության  պայմանագրեր:

23

Տավուշ

Չինարի

ՙ<Խորանաշատ  Չինար>

արտադրական                                     

 կոոպերատիվ նախագահ

Վանիկ  Ոսկանյան

093 22 80 27

 

Ստեղծվել է 2010թ. մայիսին

սեփական  նախաձեռնությամբ՝ ԳԱՄԿ-ի աջակցությամբ

 

մեղվաբուծություն

այգեգործություն

սառնարանային

տնտեսություն

Չի  գործում: 

Ունի  շենքային  պայմաններ 370քմ:Ցանկանում  է ստեղծել սառնարանաին  տնտեսություն:

1

2

3

4

5

6

7

24

Տավուշ

Վարագավան

ՙ<Ծիրանկուտ> գյուղ.ասոցիացիա սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ

Մելիք  Մանուչարյան

093 84 92 22

 

 

 

 

 

Ստեղծվել է 2011թ. սեպտեմբերին

սեփական  նախաձեռնությամբ՝ ԳԱՄԿ-ի աջակցությամբ

Ունի  -31  անդամ

գյուղատնտեսություն

Ունի  50հա  հողատարածք:

Չունի ոչ մի միավոր տեխնիկա:

25

Իջևան

Սևքար

<Սևքարի Դարբաս>

սպառողական

կոոպերատիվ

նախագահ 

Սպարտակ  Հարությունյան 

077  45 24 60

Ստեղծվել է 2012թ. սեպտեմբերին

Օքսֆամի   և  ԳԱՄԿ-ի աջակցությամբ

Ունի  -33  անդամ

Սառնարանային

տնտեսություն

Գործում  է :

Ունի համատեղ գործունեության  պայմանագրեր:

26

Իջևան

Կիրանց

<Կիրանց անասնաբուծական> արտադրական կոոպերատիվ

նախագահ

Հմայակ  Նազարյան

094 00 90 88

Ստեղծվել է  2012թ.  հոկտեմբերին <Հիմնատավուշ> զարգացման ծրագրի   աջակցությամբ

Ունի  -10  անդամ

անասնապահություն

զբաղվում  է Ջենսեյ և Սիմենթալ հորթերի բուծմամբ  (12գլուխ )

Գործում  է:

Ունի համատեղ գործունեության  պայմանագրեր:

27

Նոյեմբերյան

Հաղթանակ

<Հաղթանակ գյուղատնտեսական ասոցիացիա> սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ

Սլավիկ   Զուռնաչյան  093 41 65  33

Ստեղծվել է 2012թ. նոյեմբերին

Օքսֆամի   և  ԳԱՄԿ-ի աջակցությամբ

Ունի  -37  անդամ

ջերմոցային  տնտեսություն

այգեգործություն

վերամշակում

Գործում  է :

Ունի համատեղ գործունեության  պայմանագրեր:

 

 

Շաբաթվա տեղեկատվություն

 

 

 

 

 

07.12.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  6200  հեկտար վար, ցանվել  է 6000 հեկտար:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

    Մարզի  տարածքում կաթ է մթերում միայն Ոսկեպար համայնքից  անհատ ձեռներեց Հենրիկ Սարուխանյանը, օրական 80լ.՝ 130 դրամով:

 4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ խեկ.-ի, դաբաղ,  խոզերի դասական ժանտախտ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  1 սեմինար  և   65  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատների ախտահանման համար առաջարկվել է կիրառել ծծումբ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  3 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

04.12.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  6200  հեկտար վար, ցանվել  է 6000 հեկտար:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

    Մարզի  տարածքում կաթ է մթերում միայն Ոսկեպար համայնքից  անհատ ձեռներեց Հենրիկ Սարուխանյանը, օրական 80լ.՝ 130 դրամով:

 4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ խեկ.-ի, դաբաղ,  խոզերի դասական ժանտախտ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  4 սեմինար  և   48  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատների ախտահանման համար առաջարկվել է կիրառել ծծումբ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  4 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

30.11.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  6100  հեկտար վար, ցանվել  է 5800 հեկտար:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

    Մարզի  տարածքում կաթ է մթերում միայն Ոսկեպար համայնքից  անհատ ձեռներեց Հենրիկ Սարուխանյանը, օրական 80լ.՝ 130 դրամով:

 3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Ընթացքում  են  այգիների աշնանային բուժման աշխատանքները 3%  բորդոյան հեղուկով:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ խեկ.-ի, դաբաղ,  խոզերի դասական ժանտախտ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են    19  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատների ախտահանման համար առաջարկվել է կիրառել ծծումբ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  4 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

                  

 

27.11.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  6000  հեկտար վար, ցանվել  է 5700 հեկտար:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

    Մարզի  տարածքում կաթ է մթերում միայն Ոսկեպար համայնքից  անհատ ձեռներեց Հենրիկ Սարուխանյանը, օրական 80լ.՝ 130 դրամով:

 3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Ընթացքում  են  այգիների աշնանային բուժման աշխատանքները 3%  բորդոյան հեղուկով:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ խեկ.-ի, դաբաղ,  խոզերի դասական ժանտախտ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  2 սեմինար  և  37 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատների ախտահանման համար առաջարկվել է կիրառել ծծումբ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  4 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

                  

 

23.11.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  5900  հեկտար վար, ցանվել  է 5500 հա:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում   <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  20լ՝  160 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   10լ՝ 130 դրամով, <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 180 դրամով,<Դիլի> ՍՊԸ-ն և <Արշալույս Իսրայելյան> ՍՊԸ –ն նոյեմբերից մթերումներ չեն իրականացնում:

 3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Ընթացքում  են  այգիների աշնանային բուժման աշխատանքները 3%  բորդոյան հեղուկով:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ  և   սիբիրախտ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  2 սեմինար  և  20 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,ինչի  դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Առաջարկվել  է կիրառել   ծծմբով ախտահանումներ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  4 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

 

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

                 

 

 

20.11.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  5200  հեկտար վար, ցանվել  է 5200 հա:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

      Մթերումներն ավարտվել են <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիայում և  Վարագավանի պահածոների գործարանում:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում   <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  20լ՝  160 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   10լ՝ 130 դրամով, <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 180 դրամով,<Դիլի> ՍՊԸ-ն և <Արշալույս Իսրայելյան> ՍՊԸ –ն նոյեմբերից մթերումներ չեն իրականացնում:

 3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Ընթացքում  են  այգիների աշնանային բուժման աշխատանքները 3%  բորդոյան հեղուկով:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ  և   սիբիրախտ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  2 սեմինար  և   31 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

  Գանձաքար  և  Սարիգյուղ  համայնքների մի քանի գյուղատնտեսական տնտեսություններում  նկատվում  է  խոզերի  անկում:Փորձանմուշները ուղարկվել են լաբորատորիա:

 Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Առաջարկվել  է կիրառել   ծծմբով ախտահանումներ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  4 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

16.11.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  4500  հեկտար վար, ցանվել  է 4300հա:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

      Մթերումներն ավարտվել են <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիայում և  Վարագավանի պահածոների գործարանում:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում   <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  20լ՝  160 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   10լ՝ 130 դրամով, <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 180 դրամով,<Դիլի> ՍՊԸ-ն և <Արշալույս Իսրայելյան> ՍՊԸ –ն նոյեմբերից մթերումներ չեն իրականացնում:

 3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Ընթացքում  են  այգիների աշնանային բուժման աշխատանքները 3%  բորդոյան հեղուկով:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ  և   սիբիրախտ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  2 սեմինար  և   26 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  տնտեսություններից մեկում նկատվել է սիբիրախտ ախտանիշներով  երկրորդ  խոշորի անկում:Գանձաքար համայնքի մի քանի գյուղատնտեսական տնտեսություններում  նկատվում  է  խոզերի  անկում:Փորձանմուշները ուղարկվել են լաբորատորիա:

 Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Առաջարկվել  է կիրառել   ծծմբով ախտահանումներ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  4 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

 

                  

 

 

 

13.11.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  4500  հեկտար վար, ցանվել  է 4200հա:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

      Մթերումներն ավարտվել են   <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիայում,Վարագավանի պահածոների գործարանում:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում   <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  20լ՝  160 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   10լ՝ 130 դրամով, <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 180 դրամով,<Դիլի> ՍՊԸ-ն և <Արշալույս Իսրայելյան> ՍՊԸ –ն նոյեմբերից մթերումներ չեն իրականացնում:

 3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Ընթացքում  են  այգիների աշնանային բուժման աշխատանքները 3%  բորդոյան հեղուկով:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ  և   սիբիրախտ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  3 սեմինար  և   27 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  տնտեսություններից մեկում նկատվել է սիբիրախտ ախտանիշներով  երկրորդ  խոշորի անկում: Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Առաջարկվել  է կիրառել   ծծմբով ախտահանումներ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  4 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:
 
                 

 

09.11.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  4500  հեկտար վար, ցանվել  է 4000հա:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

      Մթերումներ  է  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է  զկեռ 150 դրամով, արքայանարինջ 150 դրամով,սինձ 500 դրամով, սերկևիլ  150 դրամով  և  Վարագավանի պահածոների գործարանը,որը  մթերում  է  խնձոր  և  սերկևիլ:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  160 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   130լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն   հոկտեմբերին մթերել է 1 տոննա կաթ, իսկ նոյեմբերին դեռևս չի մթերվել  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 180 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Ընթացքում  են  այգիների աշնանային բուժման աշխատանքները 3%  բորդոյան հեղուկով:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ  և   սիբիրախտ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  3 սեմինար  և   14 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  տնտեսություններից մեկում նկատվել է սիբիրախտ ախտանիշներով  երկրորդ  խոշորի անկում: Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Առաջարկվել  է կիրառել   ծծմբով ախտահանումներ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

 

06.11.12թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  4300  հեկտար վար, ցանվել  է 3900հա:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

      Մթերումներ  է  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է  զկեռ 150 դրամով, արքայանարինջ 150 դրամով,սինձ 500 դրամով,  սերկևիլ  150 դրամով  և  Վարագավանի պահածոների գործարանը,որը  մթերել  է 8 տոննա թուզ՝ 550 դրամով, շարունակվում են նաև խնձորի և  սերկևիլի մթերումները:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  160 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   130լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն   հոկտեմբերին մթերել է 1 տոննա կաթ, իսկ նոյեմբերին դեռևս չի մթերվել  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 180 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ  և   սիբիրախտ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  5 սեմինար  և   15 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  տնտեսություններից մեկում նկատվել է սիբիրախտ ախտանիշներով 1 խոշորի անկում: Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Առաջարկվել  է կիրառել կպչուն ժապավեններ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

 

 

02.11.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  4300  հեկտար վար, ցանվել  է 3700հա:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

      Մթերումներ  է  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է  զկեռ 150 դրամով, արքայանարինջ 150 դրամով,սինձ 500 դրամով,  սերկևիլ  150 դրամով  և  Վարագավանի պահածոների գործարանը,որը   մթերում է   սերկևիլ  150 դրամով:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  140 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  17լ՝ 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ  և   պաստերելյոզ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  3 սեմինար  և   20 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Առաջարկվել  է կիրառել կպչուն ժապավեններ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

 

 

30.10.2012թ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  3900  հեկտար վար, ցանվել  է 3500հա:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

      Մթերումներ  է  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է  զկեռ 150 դրամով, արքայանարինջ 150 դրամով,սինձ 500 դրամով,  սերկևիլ  150 դրամով  և  Վարագավանի պահածոների գործարանը,որը   մթերում է   սերկևիլ  150 դրամով:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  140 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  17լ՝ 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ  և   պաստերելյոզ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  0 սեմինար  և   20 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Առաջարկվել  է կիրառել կպչուն ժապավեններ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

 

23.10.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  3500  հեկտար վար, ցանվել  է 2400հա:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

   Առայժմ մարզում հավաքվել է 11000 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 8500 տոննա  բանջարեղեն, 20000 տոննա կարտոֆիլ,  2000 տոննա  բոստան, 700 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

   Մթերումներ  է  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է     սերկևիլ  150 դրամով  և  Վարագավանի պահածոների գործարանը,որ արդեն մթերել է  7տ թուզ՝ 350 դրամով և 50տ խնձոր՝ 30 դրամով:Սկսվել են նաև  սերկևիլի մթերման աշխատանքները:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  140 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  17լ՝ 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ  և   պաստերելյոզ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  1 սեմինար  և   40 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Առաջարկվել  է կիրառել կպչուն ժապավեններ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

·         Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակաս:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

 

19.10.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  3000  հեկտար վար, ցանվել  է 2000հա:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

   Առայժմ մարզում հավաքվել է 11000 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 8500 տոննա  բանջարեղեն, 20000 տոննա կարտոֆիլ,  2000 տոննա  բոստան, 700 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

  Ավարտվել են խաղողի մթերման աշխատանքները:Խաղողի ամենամեծ քանակի մթերումները իրականացրել է Երևանի կոնյակի գործարանը՝ 2946 տոննա,իսկ Այգեպարի գործարանը՝ 1920տ:

   Մթերումներ  է  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է     սերկևիլ  150 դրամով  և  Վարագավանի պահածոների գործարանը,որ արդեն մթերել է  7տ թուզ՝ 350 դրամաով և 50տ խնձոր՝ 30 դրամով:Սկսվել են նաև  սերկևիլի մթերման աշխատանքները:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  140 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  17լ՝ 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ  և   պաստերելյոզ  հիվանդությունների   դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  3 դաշտային օր և  36 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Առաջարկվել  է կիրառել կպչուն ժապավեններ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

16.10.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  2400  հեկտար վար, ցանվել  է 1300հա:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

   Առայժմ մարզում հավաքվել է 11000 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 8500 տոննա  բանջարեղեն, 20000 տոննա կարտոֆիլ,  2000 տոննա  բոստան, 670 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

  Ավարտվել են խաղողի մթերման աշխատանքները:Խաղողի ամենամեծ քանակի մթերումները իրականացրել է Երևանի կոնյակի գործարանը՝ 2946 տոննա,իսկ Այգեպարի գործարանը՝ 1920տ:

   Մթերումներ  է  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է     սերկևիլ  150 դրամով:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  140 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  17լ՝ 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ հիվանդության դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել  է   2 սեմինար   և  25 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Դիտավան   համայնքում առկա  է ( նախնական ախտորոշումը պաստերելյոզ) ԽԵԱ –ի անկում (10 գլուխ):

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

 

12.10.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  2300  հեկտար վար, ցանվել  է 1000հա:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

   Առայժմ մարզում հավաքվել է 11000 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 8500 տոննա  բանջարեղեն, 20000 տոննա կարտոֆիլ,  2000 տոննա  բոստան, 670 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

  Ավարտվել են խաղողի մթերման աշխատանքները:Խաղողի ամենամեծ քանակի մթերումները իրականացրել է Երևանի կոնյակի գործարանը՝ 2946 տոննա,իսկ Այգեպարի գործարանը՝ 1920տ:

   Մթերումներ  է  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է     սերկևիլ  150 դրամով:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  140 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  17լ՝ 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ հիվանդության դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել  է   15 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Դիտավան   համայնքում առկա  է ( նախնական ախտորոշումը պաստերելյոզ) ԽԵԱ –ի անկում (10 գլուխ):

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

09.10.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է  մոտ  2000  հեկտար վար, ցանվել  է 500հա:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

   Առայժմ մարզում հավաքվել է 11000 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 8500 տոննա  բանջարեղեն, 20000 տոննա կարտոֆիլ,  2000 տոննա  բոստան, 670 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

  Ավարտվել են խաղողի մթերման աշխատանքները:Խաղողի ամենամեծ քանակի մթերումները իրականացրել է Երևանի կոնյակի գործարանը՝ 2946 տոննա,իսկ Այգեպարի գործարանը՝ 1920տ:

   Մթերումներ  է  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է     սերկևիլ  150 դրամով:

    Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  140 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  17լ՝ 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Իրականացվում են պատվաստումներ դաբաղ հիվանդության դեմ:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել  է   1 սեմինար և 40 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 Դիտավան   համայնքում առկա  է ( նախնական ախտորոշումը պաստերելյոզ) ԽԵԱ –ի անկում (10 գլուխ):

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

 

05.10.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է 1550  հեկտար վար, ցանվել  է 310հա:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

   Առայժմ մարզում հավաքվել է 11000 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 8100 տոննա  բանջարեղեն, 20000 տոննա կարտոֆիլ,  2000 տոննա  բոստան, 670 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

  Ընթացքում են խաղողի բերքահավաքի և  մթերման աշխատանքները՝ 1կգ 130 դրամով:

 Մթերումներ են իրականացնում Երևանի Կոնյակի գործարանը և Երևանի Շամպայն գինիների գործարանը:

   Մթերումներ  են  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   բադրիջան, բիբար, ծիծակ, լոլիկ,  սերկևիլ  և Վարագավանի պահածոների գործարանը, որը մթերել  է 7տ  թուզ և  60տ  խնձոր:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  140 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  17լ՝ 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  6  սեմինար  և   73 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

02.10.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է 850  հեկտար վար, ցանվել  է 130հա:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

   Առայժմ մարզում հավաքվել է 10800 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 7800 տոննա  բանջարեղեն, 19000 տոննա կարտոֆիլ,  1900 տոննա  բոստան, 670 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

Սեպտեմբերի 20-ից սկսվել են խաղողի մթերման աշխատանքները 1կգ 130 դրամով:

 Մթերումներ են իրականացնում Երևանի Կոնյակի գործարանը և Երևանի Շամպայն գինիների գործարանը:

   Մթերումներ  են  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   բադրիջան, բիբար, ծիծակ, լոլիկ,  սերկևիլ  և Վարագավանի պահածոների գործարանը, որը մթերել  է 7տ  թուզ և  60տ  խնձոր:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  140 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  17լ՝ 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  0 սեմինար  և  25 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և տարածվածության մասին.

Իջևանի տարածաշրջանի  Լուսաձոր և Ակնաղբյուր համայնքների  ջերմատներում տարածվել  է  սպիտակաթևիկ  վնասատուն,որի դեմ  կիրառվող պայքարի միջոցառումները ցանկալի  արդյունավետություն չեն  ապահովում:

 

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

9. Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները) մասին:

 

28.09.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է 570 հեկտար վար:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

   Առայժմ մարզում հավաքվել է 10700 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 7000 տոննա  բանջարեղեն, 15000 տոննա կարտոֆիլ,  1700 տոննա  բոստան, 650 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

Սեպտեմբերի 20-ից սկսվել են խաղողի մթերման աշխատանքները 1կգ 130 դրամով:

 Մթերումներ են իրականացնում Երևանի Կոնյակի գործարանը և Երևանի Շամպայն գինիների գործարանը:

   Մթերումներ  են  իրականացնում  <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   բադրիջան, բիբար, ծիծակ, լոլիկ, շլոր, թուզ, հոն և Վարագավանի պահածոների գործարանը, որը մթերում է թուզ և խնձոր:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  160 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   100լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  100լ, 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  0 սեմինար  և  17 խորհրդատվություն:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Շրջանառու միջոցների պակասը և ծառայությունների բարձր գները:

 

 

 

18.09.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է 250 հեկտար վար:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

   Առայժմ մարզում հավաքվել է 9500 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 5000 տոննա  բանջարեղեն, 11000 տոննա կարտոֆիլ,  1400 տոննա  բոստան, 450 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  50 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   բադրիջան, բիբար, ծիծակ, լոլիկ, շլոր, թուզ,հոն:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 100լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  100լ՝  160 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   100լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  100լ, 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  0 սեմինար  և  11  խորհրդատվություն:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Երկարատև երշտից հետո ջերմաստիճանի կտրուկ անկման և անձրևների  հետևանքով  խաղողի հատիկները ճաքճքել են և սկսվել են փտման պրոցեսներ: Խաղողի բերքի մեծ կորուստներից  խուսափելու համար անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ կազմակերպել բերքահավաքի և մթերման աշխատանքները:

   Ներկայումս խաղողի այգիների մեծ մասում բերքը հասունացել է և համապատասխանում է մթերողների պահանջներին:Սակայն <Երևանի Կոնյակի> գործարանը, որը ամենամեծ մթերողն է տարածաշրջանում, մթերումները կսկսի  հոկտեմբերի 05-ից:

 

 

14.09.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացանի համար կատարվել է 120 հեկտար վար:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 

   Ընթանում   են   բերքահավաքի աշխատանքներ:

   Առայժմ մարզում հավաքվել է 9000 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 4500 տոննա  բանջարեղեն, 10000 տոննա կարտոֆիլ,  1200 տոննա  բոստան, 400 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  50 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   բադրիջան, բիբար, ծիծակ, լոլիկ, շլոր, թուզ,հոն:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   100լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  100լ, 180 դրամով,  և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  0 սեմինար  և  15  խորհրդատվություն:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

Երկարատև երշտից հետո ջերմաստիճանի կտրուկ անկման և անձրևների  հետևանքով  խաղողի հատիկները ճաքճքել են և սկսվել են փտման պրոցեսներ: Խաղողի բերքի մեծ կորուստներից  խուսափելու համար անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ կազմակերպել բերքահավաքի և մթերման աշխատանքները:

   Ներկայումս խաղողի այգիների մեծ մասում բերքը հասունացել է և համապատասխանում է մթերողների պահանջներին:Սակայն <Երևանի Կոնյակի> գործարանը, որը ամենամեծ մթերողն է տարածաշրջանում, մթերումները կսկսի  հոկտեմբերի 05-ից:

 

 

11.09.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացան  ցանքի համար կատարվել է 100 հեկտար վար:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Ավարտվել է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 5685  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 19 ցենտներ:Կուտակվել  է  նաև  1000 տոննա  ծղոտ:

     Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է       դեղձի  բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 8500 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 3500 տոննա  բանջարեղեն, 7000տոննա կարտոֆիլ,  900 տոննա  բոստան,200 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  50 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   բադրիջան, բիբար, ծիծակ, լոլիկ, շլոր, թուզ,հոն:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   100լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  100լ, 180 դրամով, որը միտում ունի ավելանալու, և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  1 սեմինար  և  37  խորհրդատվություն:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

 

 

07.09.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աշնանացանի   ընթացքը.

Աշնանացան  ցանքի համար կատարվել է 50 հեկտար վար:

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Ավարտվել է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 5685  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 19 ցենտներ:Կուտակվել  է  նաև  1000 տոննա  ծղոտ:

     Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է       դեղձի  բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 8500 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 3500 տոննա  բանջարեղեն, 7000տոննա կարտոֆիլ,  900 տոննա  բոստան,200 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  30000 տոննա խոտ:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  60 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   բադրիջան, բիբար, ծիծակ, լոլիկ, շլոր, թուզ,հոն:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, 180 դրամով, որը միտում ունի ավելանալու, և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  3 սեմինար  և  20  խորհրդատվություն:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

 

 

04.09.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 5685  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 19 ցենտներ:Կուտակվել  է  նաև  1000 տոննա  ծղոտ:

     Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է     միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 8000 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 3000 տոննա  բանջարեղեն, 7000տոննա կարտոֆիլ,  900 տոննա  բոստան,200 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  28000 տոննա խոտ:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  60 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   բադրիջան, բիբար, ծիծակ, լոլիկ, շլոր, թուզ, դեղձ:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, 180 դրամով, որը միտում ունի ավելանալու, և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  1 սեմինար  և  27  խորհրդատվություն:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

 

31.08.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 5800  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 19 ցենտներ:Կուտակվել  է  նաև  1000 տոննա  ծղոտ:

     Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է     միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 7000 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 3000 տոննա  բանջարեղեն, 5000տոննա կարտոֆիլ,  500 տոննա  բոստան,200 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  25000 տոննա խոտ:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  60 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   դեղձ,մոշ,բիբար,բադրիջան:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, 180 դրամով, որը միտում ունի ավելանալու, և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  20  խորհրդատվություն:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

 

 

28.08.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 5700  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 17 ցենտներ:Կուտակվել  է  նաև  800 տոննա  ծղոտ:

     Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է     միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 6500 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 2000 տոննա  բանջարեղեն,3500տոննա կարտոֆիլ,400 տոննա  բոստան,100 տոննա ծխախոտ:Կուտակվել  է  25000 տոննա խոտ:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  60 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   դեղձ,մոշ,բիբար,բադրիջան:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, 180 դրամով, որը միտում ունի ավելանալու, և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է   25  խորհրդատվություն:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

 

 

24.08.2012թ. 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 5800  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 15 ցենտներ:Կուտակվել  է  նաև  800 տոննա  ծղոտ:

     Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է     միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 6000 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 1350 տոննա  բանջարեղեն,1500տոննա կարտոֆիլ,90 տոննա  բոստան,80տոննա  ծխախոտ :Կուտակվել  է  22000 տոննա խոտ:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  60 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   դեղձ,մոշ,բիբար,բադրիջան:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, 180 դրամով, որը միտում ունի ավելանալու, և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է   75  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

 

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

 

21.08.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 5600  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 15 ցենտներ:Կուտակվել  է  նաև  800 տոննա  ծղոտ:

     Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է     միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 5500 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 1100տոննա  բանջարեղեն,1500տոննա կարտոֆիլ,70տոննա  բոստան,80տոննա  ծխախոտ :Կուտակվել  է  22000 տոննա խոտ:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  60 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   դեղձ,մոշ,բիբար,բադրիջան:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, 180 դրամով, որը միտում ունի ավելանալու, և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է   27  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

 

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

 

 

17.08.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 5600  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 14 ցենտներ:Կուտակվել  է  նաև  800 տոննա  ծղոտ:

     Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է     միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 5500 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 1100տոննա  բանջարեղեն,1500տոննա կարտոֆիլ,70տոննա  բոստան,80տոննա  ծխախոտ :Կուտակվել  է  22000 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  60 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   դեղձ,մոշ,բիբար,բադրիջան:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, 180 դրամով, որը միտում ունի ավելանալու, և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է   25  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

 

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

 

 

14.08.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 5000  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 12 ցենտներ:Կուտակվել  է  նաև  800 տոննա  ծղոտ:

     Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է     միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 5000 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 900տոննա  բանջարեղեն:Կուտակվել  է  20000 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  60 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   դեղձ,մոշ,բիբար,բադրիջան:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, 180 դրամով, որը միտում ունի ավելանալու, և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  2 սեմինար և 20  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

 

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

 

 

10.08.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 4400  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 12 ցենտներ:Կուտակվել  է  նաև  750 տոննա  ծղոտ:

     Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է     միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 2800 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 700տոննա  բանջարեղեն:Կուտակվել  է  20000 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում  ընթանում  է <Արտֆուդ> ընկերության  կողմից  դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  60 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   դեղձ,մոշ,բիբար,բադրիջան:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, 180 դրամով, որը միտում ունի ավելանալու, և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում:  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  2 սեմինար և 67  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

 Իջևանի տարածաշրջանի Ակնաղբյուր համայնքից ահազանգ է ստացվել նոր կառուցված ջերմատներում մշակվող պոմիդորի վրա վնասատուների առկայության վերաբերյալ:ԳԱՄԿ-ի մասնագետները  պարզել են, որ դա ականող ճանճ վնասատուն է,որի դեմ կազմակերպված պայքարի միջոցառումները տվել են ցանկալի արդյունք:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

 

 

07.08.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 4200  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 12 ցենտներ:

   Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով   իրականացնելու  ուղղությամբ:

  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է     միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 2600 տոննա պտուղ և հատապտուղ, 600տոննա  բանջարեղեն:Կուտակվել  է  18000 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում <Արտֆուդ> ընկերությունը սկսել է դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  40 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   դեղձ,մոշ,բիբար,բադրիջան:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, 180 դրամով, որը միտում ունի ավելանալու, և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

 Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար դրանց դեմ:Բերդի տարածաշրջանում խաղողի այգիներում նկատվող մոխրագույն փտում   հիվանդության դեմ տարվող պայքարը՝ ԳԱՄԿ-ի կողմից համապատասխան խորհրդատվության մատուցման պարագայում տվել է ցանկալի արդյունք:

 4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ են իրականացվում Բերդի և Դիլիջանի տարածաշրջաններում,համապատասխանաբար, սիբիրախտի և  դաբաղի, այնուհետև  տուբերկուլյոզի  դեմ:

  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է  4 սեմինար և 42  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Բույսերի և կենդանիների  վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության   մասին   ահազանգ  չի  ստացվել:

 Դիլիջանի տարածաշրջանում որոշ տեղեր նկատվել են պիրոպլազմոզի (տենդի) դեպքեր:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

 

 

03.08.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 3000  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 12 ցենտներ:

   Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով   իրականացնելու  ուղղությամբ:

  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է   վաղահաս և  միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

Աննախադեպ  բերք  է սպասվում  նաև  սալորից:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 1700 տոննա պտուղ և հատապտուղ,500տոննա  բանջարեղեն:Կուտակվել  է  15000 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

 Նոյեմբերյանի   տարածաշրջանում <Արտֆուդ> ընկերությունը սկսել է դեղձի մթերումները՝ 1կգ-ը  60 դրամ արժեքով:

   Մթերումներ  է  իրականացնում նաև <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   դեղձ,մոշ,բիբար,բադրիջան:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, որը միտում ունի ավելանալու, 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

 Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար դրանց դեմ:Բերդի տարածաշրջանում խաղողի այգիներում նկատվող մոխրագույն փտում   հիվանդության դեմ տարվող պայքարը՝ ԳԱՄԿ-ի կողմից համապատասխան խորհրդատվության մատուցման պարագայում տվել է ցանկալի արդյունք:

 4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ են իրականացվում Բերդի և Դիլիջանի տարածաշրջաններում,համապատասխանաբար, սիբիրախտի և  դաբաղի, այնուհետև  տուբերկուլյոզի  դեմ:

  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում  իրականացվել է  4 սեմինար և 35  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Բույսերի և կենդանիների  վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության   մասին   ահազանգ  չի  ստացվել:

 Դիլիջանի տարածաշրջանում որոշ տեղեր նկատվել են պիրոպլազմոզի (տենդի) դեպքեր:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

 

 

 

31.07.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 3000  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 12 ցենտներ:

   Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով   իրականացնելու  ուղղությամբ:

  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է   վաղահաս և  միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

Աննախադեպ  բերք  է սպասվում  նաև  սալորից:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 1500 տոննա պտուղ և հատապտուղ,400տոննա  բանջարեղեն:Կուտակվել  է  14000 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

Բանակցություններ են տարվում հուլիսի  վերջում  սկսելու պտղի մթերման և արտահանման  աշխատանքները:

   Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   դեղձ,մոշ,բիբար,բադրիջան:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  110 դրամով   մթերում է օրական 200լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն  150լ՝  130 դրամով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ   200լ՝ 110 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  500լ, որը միտում ունի ավելանալու, 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

 Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար դրանց դեմ:Բերդի տարածաշրջանում խաղողի այգիներում նկատվող մոխրագույն փտում   հիվանդության դեմ տարվող պայքարը՝ ԳԱՄԿ-ի կողմից համապատասխան խորհրդատվության մատուցման պարագայում տվել է ցանկալի արդյունք:

 4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

    Ներկա  պահին հակահամաճարակային միջոցառումներ են իրականացվում Բերդի և Դիլիջանի տարածաշրջաններում,համապատասխանաբար, սիբիրախտի և  դաբաղի, այնուհետև  տուբերկուլյոզի  դեմ:

  5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում  իրականացվել է  10  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Բույսերի և կենդանիների  վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության մասին  ստացվել է  3 ահազանգ:

 Դիլիջանի տարածաշրջանում որոշ տեղեր նկատվել են պիրոպլազմոզի (տենդի) դեպքեր:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

 

 

27.07.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 1800  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 12 ցենտներ:

   Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով   իրականացնելու  ուղղությամբ:

  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է   վաղահաս և  միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

Աննախադեպ  բերք  է սպասվում  նաև  սալորից:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 1500 տոննա պտուղ և հատապտուղ,200տոննա  բանջարեղեն:Կուտակվել  է  12000 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

Բանակցություններ են տարվում հուլիսի  վերջում  սկսելու պտղի մթերման և արտահանման  աշխատանքները:

   Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան,որը մթերում է   ծիրան,մոշ:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 400լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն՝ 150լ նույն գնով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ 350-400լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  300լ՝ 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

 Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար դրանց դեմ:Բերդի տարածաշրջանում խաղողի այգիներում նկատվող մոխրագույն փտում և օիդիում հիվանդությունների դեմ տարվող պայքարը՝ ԳԱՄԿ-ի կողմից համապատասխան խորհրդատվության մատուցման պարագայում տվել է ցանկալի արդյունք:

 4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

  Ներկա  պահին որևէ միջոցառում չի իրականացվում:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում  իրականացվել է  8  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Բույսերի և կենդանիների  վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության մասին  ստացվել է  2 ահազանգ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

·         Կոոպերատիվների  մասին  օրենքի  բացակայությունը:

·         Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

 

 

24.07.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 1560  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 12 ցենտներ:

   Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով   իրականացնելու  ուղղությամբ:

  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է   վաղահաս և  միջահաս  դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 1000 տոննա պտուղ և հատապտուղ,200տոննա  բանջարեղեն:Կուտակվել  է  10000 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

   Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան: Մթերում է   ծիրան,մոշ:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 400լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն՝ 150լ նույն գնով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ 350-400լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  300լ՝ 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

 Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար դրանց դեմ:Համապատասխան խորհրդատվությունը ծխախոտի լվիճի  և  ոստայնատզի դեմ տվել է ցանկալի արդյունք:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 

 

 Ներկա  պահին որևէ միջոցառում չի իրականացվում:

 

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում  իրականացվել է  25  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Բույսերի և կենդանիների  վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության մասին  ստացվել է  2 ահազանգ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

 

 

 

20.07.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 600  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 15 ցենտներ:

   Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով   իրականացնելու  ուղղությամբ:

  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում  ընթանում   է   վաղահաս դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 780 տոննա պտուղ և հատապտուղ:Կուտակվել  է  10000 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

   Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան: Մթերում է   ծիրան,սպիտակ կեռաս,մոշ:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 400լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն՝ 150լ նույն գնով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ 350-400լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  300լ՝ 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

 Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար դրանց դեմ:Համապատասխան խորհրդատվությունը ծխախոտի լվիճի  և  ոստայնատզի դեմ տվել է ցանկալի արդյունք:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Կատարվում են խշխշան պալարի,դաբաղի դեմ պատվաստումներ և խոզերի ու հավերի  դասական ժանտախտի դեմ իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ:

 5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում  իրականացվել է  11  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Բույսերի և կենդանիների  վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության մասին  ստացվել է  2 ահազանգ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

  Խոտհնձի և հացահատիկի բերքահավաքի աշխատանքներ վերսկսված  են   եղանակի արևոտ լինելուն զուգընթաց, Հաղթանակ համայնքում լուծվել է լրացուցիչ կոմբայներ մտցնելու խնդիրը:Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

 

 

17.07.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 300  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 15 ցենտներ:

   Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով   իրականացնելու  ուղղությամբ:

  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում սկսվել  է   վաղահաս դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 650 տոննա պտուղ և հատապտուղ:Կուտակվել  է  8000 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

   Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան: Մթերում է   ծիրան,սպիտակ կեռաս,մոշ:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 400լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն՝ 150լ նույն գնով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ 350-400լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  300լ՝ 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

 Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար դրանց դեմ:Համապատասխան խորհրդատվությունը  ոստայնատզի դեմ տվել է ցանկալի արդյունք:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Կատարվում են խշխշան պալարի,դաբաղի դեմ պատվաստումներ և խոզերի ու հավերի  դասական ժանտախտի դեմ իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ:

 5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում  իրականացվել է  17  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Բույսերի և կենդանիների  վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության մասին  ստացվել է  2 ահազանգ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

  Խոտհնձի և հացահատիկի բերքահավաքի աշխատանքներին խոչընդոտում  են  գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակասը,ինչպես նաև անձրևային  եղանակները:

 Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

 

 Հուլիսի 7-ին տեղացած տեղատարափ անձրևը՝ ուժեղ քամու  ուղեկցությամբ զգալի վնաս է հասցրել Ոսկևան, Բաղանիս համայնքների ցանքատարածություններին և առաջացրել զգալի քանակի պտղաթափ:

 
   

 

13.07.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 10  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 5 ցենտներ:

   Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով   իրականացնելու  ուղղությամբ:

  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում սկսվել  է   վաղահաս դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 550 տոննա պտուղ և հատապտուղ:Կուտակվել  է  5600 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

   Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան: Մթերում է   ծիրան,սպիտակ կեռաս,մոշ:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 400լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն՝ 150լ նույն գնով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ 350-400լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  300լ՝ 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

 Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար դրանց դեմ:Համապատասխան խորհրդատվությունը  ոստայնատզի դեմ տվել է ցանկալի արդյունք:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Կատարվում են խշխշան պալարի,դաբաղի դեմ պատվաստումներ և խոզերի ու հավերի  դասական ժանտախտի դեմ իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ:

 5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում  կազմակերպվել  է 1 ուսուցում, 1 դաշտային օր,իրականացվել է  15  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Բույսերի և կենդանիների  վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության մասին  ստացվել է  2 ահազանգ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  5 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

  Խոտհնձի և հացահատիկի բերքահավաքի աշխատանքներին խոչընդոտում  են  գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակասը,ինչպես նաև անձրևային  եղանակները:

 Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

   

 

10.07.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում  ընթացքում  է հացահատիկի բերքահավաքը:Հնձված 10  հեկտար ցանքատարածություններից միջին բերքը կազմել է 5 ցենտներ:

   Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով   իրականացնելու  ուղղությամբ:

  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում սկսվել  է   վաղահաս դեղձի բերքահավաքը:

   Առայժմ մարզում արտադրվել է 500 տոննա պտուղ և հատապտուղ:Կուտակվել  է  5000 տոննա խոտ,ինչը նախորդ տարվա  համեմատությամբ կիսով չափ քիչ է:

   Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան: Մթերում է   ծիրան,սպիտակ կեռաս:

   Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 400լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն՝ 150լ նույն գնով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ 350-400լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  300լ՝ 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   20լ՝ 200 դրամով:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին   և  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:

 Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար դրանց դեմ:Համապատասխան խորհրդատվությունը  ոստայնատզի դեմ տվել է ցանկալի արդյունք:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Կատարվում են խշխշան պալարի,դաբաղի դեմ պատվաստումներ և խոզերի ու հավերի  դասական ժանտախտի դեմ իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ:

 5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում  կազմակերպվել  է 6 ուսուցում, 3դաշտային օր,իրականացվել է  42  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Բույսերի և կենդանիների  վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության մասին  ստացվել է  3 ահազանգ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  3 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

  Խոտհնձի և հացահատիկի բերքահավաքի աշխատանքներին խոչընդոտում  են  գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակասը,ինչպես նաև անձրևային  եղանակները:

 Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

 

   

03.07.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում սկսված  է հացահատիկի բերքահավաքը:

   Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով   իրականացնելու  ուղղությամբ:

  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում սկսվել  է   վաղահաս դեղձի բերքահավաքը:

   Ընթացքում են կեռասի, բալի, ելակի, մոռի  բերքահավաքը և խոտհնձի աշխատանքները:

   Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան:  

  Մթերում է  կեռաս,մոռ,բալ, վազի տերև:

  Առաջիկա օրերին Վարագավանի պահածոների գործարանը ևս  կսկսի մթերումները :

  

 Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 400լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն՝ 150լ նույն գնով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ 350-400լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  300լ՝ 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   10լ՝ 200 դրամով:

   <Միլքլենդ>ՍՊԸ –ն  արտադրում  է   շշով մածուն, թան, ակրոշկա, պանիր և հանսեր:Ընկերությունը կարիք ունի կաթ տեղափոխող մեքենաների:Ցանկանում  է նաև ձեռքբերել ներկրվող երինջներից 20 հատ և միաժամանակ արհեստական սերմնավորման դասընթացներ լինելու դեպքում  անասնաբույժին ուղարկել վերապատրաստման:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին և  հիմնականում  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:Տավուշի  տարածաշրջանի  խաղողի այգիների մի  մասում դիտվել է ոստայնատզի զարգացում,որը բացատրվում է օգտագործված տզասպան պատրաստուկների ցածր արդյունավետությամբ:Խորհուրդ է տրվել օգտագործել այլ պատրաստուկներ,որը արդեն տալիս  է  ցանկալի արդյունք:

 

 Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար դրանց դեմ:Համապատասխան խորհրդատվությունը ողկուզակերի և պտղակերների դեմ  տալիս   է  ցանկալի արդյունք:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Կատարվում են խշխշան պալարի,դաբաղի դեմ պատվաստումներ և խոզերի ու հավերի  դասական ժանտախտի դեմ իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ:

 5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել  է 8  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Խոշորի շրջանում Գանձաքար և Իջևան  համայնքում նկատվել են տենդի տարածման դեպքեր,իսկ խոճկորների մոտ դիտվել են ջերմության բարձրացումներ:Պայքար է տարվում  խոզերի ճիճվաթափության  ուղղությամբ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

  Առաջիկա   տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  2 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

Մարզի մի շարք համայնքներում գյուղատնտեսական աշխատանքներին խոչընդոտում  են  գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների,ինչպես նաև անձրևային  եղանակները:

 Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

  

 

 

29.06.2012թ.

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

  Մարզում սկսվել  է հացահատիկի բերքահավաքը:

   Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով   իրականացնելու  ուղղությամբ:

  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում սկսվել  է   վաղահաս դեղձի բերքահավաքը:

   Ընթացքում են կեռասի, բալի, ելակի, մոռի  բերքահավաքը և խոտհնձի աշխատանքները:

   Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կորպորացիան:  

  Մթերում է  կեռաս,մոռ,բալ, վազի տերև:

  Առաջիկա օրերին Վարագավանի պահածոների գործարանը ևս  կսկսի մթերումները :

  

 Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 400լ , <Միլքլենդ> ՍՊԸ-ն՝ 150լ նույն գնով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ 350-400լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  300լ՝ 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   10լ՝ 200 դրամով:

   <Միլկլենտ>ՍՊԸ –ն սկսել  է արտադրել շշով մածուն, թան, ակրոշկա, պանիր և հանսեր:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին և  հիմնականում  ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:Տավուշի  տարածաշրջանի  խաղողի այգիների մի  մասում դիտվել է ոստայնատզի զարգացում,որը բացատրվում է օգտագործված տզասպան պատրաստուկների ցածր արդյունավետությամբ:Խորհուրդ է տրվել օգտագործել այլ պատրաստուկներ,որը արդեն տալիս  է  ցանկալի արդյունք:

 

 Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար վնասատուների դեմ:Համապատասխան խորհրդատվությունը ողկուզակերի և պտղակերների դեմ  տվել է սպասվելիք արդյունքը:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Կատարվում են խշխշան պալարի,դաբաղի դեմ պատվաստումներ և խոզերի ու հավերի  դասական ժանտախտի դեմ իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ:

 5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել  է 6  խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Խոշորի շրջանում Գանձաքար և Իջևան  համայնքում նկատվել են տենդի տարածման դեպքեր,իսկ խոճկորների մոտ դիտվել են ջերմության բարձրացումներ:Պայքար է տարվում  խոզերի ճիճվաթափության  ուղղությամբ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Նախնական տվյալներով տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  4 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

Մարզի մի շարք համայնքներում գյուղատնտեսական աշխատանքներին խոչընդոտում  են  գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների,ինչպես նաև ջրի պակասը:

 Կապված խոտի գնի խիստ բարձրացման հետ խոշոր անասնատերերը հարց են բարձրացնում ցածր տոկոսադրույքով վարկային միջոցներից օգտվելու և ներկայումս օգտագործվող վարկերի մայր գումարների մարումը հետաձգելու համար:

 

      19.06.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

 Մարզպետարանի համապատասխան վարչության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը պատշաճ մակարդակով սկսելու ուղղությամբ:

 Ընթացքում են կեռասի,բալի, թթի, ելակի,մոռի  բերքահավաքը:Ջերմատնային տնտեսություններում շարունակվում է բանջարեղենի և կանաչիների բերքահավաքը:Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կոոպերացիան:  

  Մթերում է սև թութ, կեռաս,մոռ, մորի:

  Առաջիկա օրերին Վարագավանի պահածոների գործարանը ևս  կսկսի մթերումները :

  

 Մարզի  տարածքում կաթ են  մթերում  <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն՝  130 դրամով   մթերում է օրական 400լ , <Միլկլենտ> ՍՊԸ-ն՝ 300լ նույն գնով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ 350-400լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն  300լ՝ 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը   10լ՝ 200 դրամով:

   <Միլկլենտ>ՍՊԸ –ն սկսել  է արտադրել շշով մածուն, թան, ակրոշկա, պանիր և հանսեր:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին և ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:Մշակաբույսերի հիվանդությունների բռնկումներ և մեծ տարածվածություն չկա,միայն  Տավուշի տարածաշրջանի մի շարք համայնքներում նկատվել  է կարտոֆիլի ֆիտոֆտորոզ հիվանդությունը ,ինչի  դեմ ԳԱՄԿ-ի խորհրդատուների աջակցությամբ  պայքարի աշխատանքներ են իրականացվել:

Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար վնասատուների դեմ:Համապատասխան խորհրդատվությունը ողկուզակերի և պտղակերների դեմ  տվել է սպասվելիք արդյունքը:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Կատարվում են խշխշան պալարի դեմ պատվաստումներ և խոզերի դասական ժանտաշտի դեմ իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ:

 5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել  է 8 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Խոշորի շրջանում Գանձաքար և Իջևան  համայնքում նկատվել են տենդի տարածման դեպքեր,իսկ խոճկորների մոտ դիտվել են ջերմության բարձրացումներ:Պայքար է տարվում  խոզերի ճիճվաթափության դեմ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Նախնական տվյալներով տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  8 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

Մարզի մի շարք համայնքներում գյուղատնտեսական աշխատանքներին խոչընդոտում  են  գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների,ինչպես նաև ջրի պակասը:

   

 

15.06.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.    Գարնանացանի/ աշնանացանի   ընթացքը.

Գարնանացան  գարի                                   500

Եգիպտացորեն                                             1800

Այլ հացահատիկ և հատիկաընդեղեն       650

Տեխնիկական                                                1200

Կարտոֆիլ                                                     1830   

Բանջարեղեն                                                 1000

Պարենային բոստան                                    100

Կերային մշակաբույսեր                               400     

  Աշնանացանների   վիճակն  այնքան  էլ բարվոք չէ:Գարնանային  ( մարտ,ապրիլ)  անձրևների բացակայության պատճառով բույսերը կարճացողուն վիճակում տվեցին նվազ հասկեր,ինչը  լրջորեն դժվարացնելու է  հնձի աշխատանքները և, ամենայն հավանականությամբ, չի ապահովելու ցանկալի բերքատվություն:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

Ներկայումս կատարվում  է կեռասի, թթի, ելակի բերքահավաք:Ջերմատնային տնտեսություններում շարունակվում է բանջարեղենի և կանաչիների բերքահավաքը:Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կոոպերացիան: Մթերում է խաղողի վազի տերև, շուշան, թութ, կեռաս,մանդակ, վարդի թերթեր:

Իսկ առաջիկա օրերին Վարագավանի պահածոների գործարանը կսկսի ընկույզի մթերումը,որը կարտահանվի Ռուսաստանի Դաշնություն:

  

 Մարզի  տարածքում կաթի մթերմամբ զբաղվում  է են <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն, որը 130 դրամով   մթերում է օրական 400լ կաթ, <Միլկլենտ> ՍՊԸ-ն 300լ նույն գնով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ 200լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն օրական 300լ՝ 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը օրական 10լ՝ 200 դրամով:

  Արդեն մի քանի օր է,ինչ <Միլկլենտ>ՍՊԸ –ն սկսել  է արտադրել շշով մածուն, թան, ակրոշկա, պանիր և հանսեր:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին և ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:Մշակաբույսերի հիվանդությունների բռնկումներ և մեծ տարածվածություն չկա,միայն  Տավուշի տարածաշրջանի մի շարք համայնքներում նկատվել  է կարտոֆիլի ֆիտոֆտորոզ հիվանդության դեպքեր, որի դեմ ԳԱՄԿ-ի խորհրդատուների աջակցությամբ  բուժման աշխատանքներ են իրականացվել:

Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար վնասատուների դեմ:Համապատասխան խորհրդատվությունը ողկուզակերի և պտղակերների դեմ  տվել է սպասվելիք արդյունքը:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Կատարվում են խշխշան պալարի դեմ պատվաստումներ և խոզերի դասական ժանտաշտի դեմ իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ:

 5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել  է 3 խորհրդատվություն և 1  դաշտային օր:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

   Խոշորի շրջանում Գանձաքար և Իջևան  համայնքում նկատվել են տենդի տարածման դեպքեր,իսկ խոճկորների մոտ դիտվել են ջերմության բարձրացումներ:Պայքար է տարվում  խոզերի ճիճվաթափության դեմ:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Նախնական տվյալներով տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  8 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

Մարզի մի շարք համայնքներում գյուղատնտեսական աշխատանքներին խոչընդոտում  են  գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների,ինչպես նաև ջրի պակասը:

 

 

12.06.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Գարնանացանի/ աշնանացանի   ընթացքը.

Գարնանացան  գարի                                   500

Եգիպտացորեն                                             1800

Այլ հացահատիկ և հատիկաընդեղեն       650

Տեխնիկական                                                1200

Կարտոֆիլ                                                     1830   

Բանջարեղեն                                                 1000

Պարենային բոստան                                    100

Կերային մշակաբույսեր                               400     

  Ինչ վերաբերվում  է աշնանացաններին, վիճակն  այնքան  էլ բարվոք չէ:Գարնանային                           ( մարտ,ապրիլ)  անձրևների բացակայության պատճառով բույսերը կարճացողուն վիճակում տվեցին նվազ հասկեր,ինչը  լրջորեն դժվարացնելու է  հնձի աշխատանքները և, ամենայն հավանականությամբ, չի ապահովելու ցանկալի բերքատվություն:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

Ներկայումս կատարվում  է կեռասի, թթի, ելակի բերքահավաք:Ջերմատնային տնտեսություններում շարունակվում է բանջարեղենի և կանաչիների բերքահավաքը:Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կոոպերացիան: Մթերում է խաղողի վազի տերև, շուշան, թութ, կեռաս,մանդակ, վարդի թերթեր:

Իսկ առաջիկա շաբաթում Վարագավանի պահածոների գործարանը կսկսի ընկույզի մթերումը,որը կարտահանվի Ռուսաստանի Դաշնություն:

  

 Մարզի  տարածքում կաթի մթերմամբ զբաղվում  է են <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն, որը 130 դրամով   մթերում է օրական 400լ կաթ, <Միկլենտ> ՍՊԸ-ն 300լ նույն գնով, <Գուրգեն Աբովյան> ԱՁ 200լ՝ 130 դրամով, <Դիլի> ՍՊԸ-ն օրական 300լ՝ 180 դրամով և <Էմուլիկ> կաթի սպառողական կոոպերատիվը օրական 10լ՝ 200 դրամով:

Մնացած կաթը վերամշակվում  է տնային  պայմաններում:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին և ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:Մշակաբույսերի հիվանդությունների բռնկումներ և մեծ տարածվածություն չկա, և պայքարի միջոցառումները հիմնականում կանխարգելիչ բնույթ են կրում:

Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար վնասատուների դեմ:Համապատասխան խորհրդատվությունը ողկուզակերի և պտղակերների դեմ  տվել է սպասվելիք արդյունքը:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Պատվաստանյութի  ոչ լիարժեք քանակի  պատճառով դեռևս կիսատ են  պաստերիլյոզի դեմ պատվաստումները:Որոշ համայնքներում մասնակի են  կատարվել խշխշան պալարի դեմ կատարվող միջոցառումները:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել  է 7 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

Դիլիջան- Իջևան հատվածում, Աղստև գետի երկարությամբ  շարված ուռենիներին մեծ վնաս է  պատճառում բարդենու կետավոր   ոսկեբզեզը:

Որոշ համայնքներում նկատվում  է  մորեխների զարգացում:Կոնկրետ Դիտավան, Ն.Ծաղկավան  համայնքների եգիպտացորենի և աշնանացան ցորենի դաշտերում զգալի  է դրանց առկայությունը:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Նախնական տվյալներով տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  8 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

Մարզի մի շարք համայնքներում գյուղատնտեսական աշխատանքներին խոչընդոտում  են  գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակասը կամ բացակայությունը, ինչպես նաև սահմանամերձ  համայնքներում առկա լարվածությունը:

 

08.06.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Գարնանացանի/ աշնանացանի   ընթացքը.

Գարնանացան  գարի                                   500

Եգիպտացորեն                                             1800

Այլ հացահատիկ և հատիկաընդեղեն       650

Տեխնիկական                                                1170

Կարտոֆիլ                                                     1810   

Բանջարեղեն                                                  970

Պարենային բոստան                                       95

Կերային մշակաբույսեր                               360     

  Ինչ վերաբերվում  է աշնանացաններին, վիճակն  այնքան  էլ բարվոք չէ:Գարնանային                           ( մարտ,ապրիլ)  անձրևների բացակայության պատճառով բույսերը կարճացողուն վիճակում տվեցին նվազ հասկեր,ինչը  լրջորեն դժվարացնելու է  հնձի աշխատանքները և, ամենայն հավանականությամբ, չի ապահովելու ցանկալի բերքատվություն:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

Ներկայումս կատարվում  է կեռասի, թթի, ելակի բերքահավաք:Ջերմատնային տնտեսություններում շարունակվում է բանջարեղենի և կանաչիների բերքահավաքը:Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպություն՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կոոպերացիան,իսկ առաջիկա շաբաթում Վարագավանի պահածոների գործարանը կսկսի ընկույզի մթերումը,որը կարտահանվի Ռուսաստանի Դաշնություն:

   Մթերվում է խաղողի վազի տերև, շուշան, թութ, կեռաս,մանդակ, վարդի թերթեր:

 Մարզի  տարածքում կաթի մթերմամբ զբաղվում  է  միայն <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն, որը 130 դրամով   մթերում է օրական 400լ կաթ:

Մնացած կաթը վերամշակվում  է տնային  պայմաններում:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

  Պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին և ապահովում են  ցանկալի   արդյունավետություն:Մշակաբույսերի հիվանդությունների բռնկումներ և մեծ տարածվածություն չկա, և պայքարի միջոցառումները հիմնականում կանխարգելիչ բնույթ են կրում:

Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար վնասատուների դեմ:Համապատասխան խորհրդատվությունը ողկուզակերի և պտղակերների դեմ  տվել է սպասվելիք արդյունքը:

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Պատվաստանյութի  ոչ լիարժեք քանակի  պատճառով դեռևս կիսատ են  պաստերիլյոզի դեմ պատվաստումները:Որոշ համայնքներում մասնակի են  կատարվել խշխշան պալարի դեմ կատարվող միջոցառումները:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել  է 5  սեմինար,իրականացվել  է  19 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

Դիլիջան- Իջևան հատվածում, Աղստև գետի երկարությամբ  շարված ուռենիներին մեծ վնաս է  պատճառում բարդենու կետավոր   ոսկեբզեզը:

Որոշ համայնքներում նկատվում  է  մորեխների զարգացում:Կոնկրետ Դիտավան, Ն.Ծաղկավան  համայնքների եգիպտացորենի և աշնանացան ցորենի դաշտերում զգալի  է դրանց առկայությունը:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Նախնական տվյալներով տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  8 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքներին  խոչընդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

Մարզի մի շարք համայնքներում գյուղատնտեսական աշխատանքներին խոչընդոտում  են  գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակասը կամ բացակայությունը:

 

       05.06.2012թ.

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Գարնանացանի/ աշնանացանի   ընթացքը.

Գարնանացան  գարի                                   500

Եգիպտացորեն                                             1800

Այլ հացահատիկ և հատիկաընդեղեն       650

Տեխնիկական                                                1170

Կարտոֆիլ                                                     1810   

Բանջարեղեն                                                  970

Պարենային բոստան                                       95

Կերային մշակաբույսեր                               360     

  Ինչ վերաբերվում  է աշնանացաններին, վիճակն  այնքան  էլ բարվոք չէ:Գարնանային                           ( մարտ,ապրիլ)  անձրևների բացակայության պատճառով բույսերը կարճացողուն վիճակում տվեցին նվազ հասկեր,ինչը  լրջորեն դժվարացնելու է  հնձի աշխատանքները և ամենայն հավանականությամբ չի ապահովելու ցանկալի բերքատվություն:

2.Բերքահավաքի և մթերումների ընթացքը.

Ներկայումս կատարվում  է կեռասի, թթի, ելակի բերքահավաք:Ջերմատնային տնտեսություններում շարունակվում է բանջարեղենի և կանաչիների բարքահավաքը:Մարզում ներկա պահին մթերումներ  է  իրականացնում միայն  1 վերամշակող  կազմակերպության՝ <Էկոգարդեն> արտադրական կոոպերացին:Մթերվում է խաղողի վազի տերև, շուշան, թութ, կեռաս,մանդակ, վարդի թերթեր:

 Մարզի  տարածքում կաթի մթերմամբ զբաղվում  է  միայն <Արշալույս Իսրայելյան > ՍՊԸ-ն, որը մթերում է օրական 300լ կաթ:

Մնացած կաթը վերամշակվում  է տնային  պայմաններում:

 

3.Բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ընթացքը.

Չնայած մայիս ամիսը բավականին անձրևային էր,սակայն  պայքարի միջոցառումները հիմնականում  կատարվում են ժամանակին և ապահովում են բարձր արդյունավետություն:Մշակաբույսերի հիվանդությունների բռնկումներ և մեծ տարածվածություն չկա, և պայքարի միջոցառումները հիմնականում կանխարգելիչ բնույթ են կրում:

Վնասատուների առկայության դեպքում կազմակերպվում է նաև պայքար վնասատուների դեմ:Որոշ չափով  անհանգստացնող է վիճակը ողկուզակերի և պտղակերների դեմ պայքարում, քանի որ չեն կիրառվում ճիշտ ժամկետների որոշման մեխանիզմներ:Միջոցառումները կազմակերպվում են մոտավոր ժամկետներում, որը հաճախ բերում է ցածր արդյունավետության և ավելորդ ծախսումների:

 

4.Պետական պատվերի շրջանակներում  իրականացվող հակա-համաճարակային միջոցառումների ընթացքը.

 Պատվաստանյութի  բացակայության պատճառով դեռևս չի կատարվել պաստերիլիոզի դեմ պատվաստումները:Որոշ համայնքներում մասնակի է կատարվել խշխշան պալարի դեմ կատարվող միջոցառումները:

5.Մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների մասին.

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել  է 3 դաշտային օր և 2 սեմինար:Իրականացվել  է  նաև շուրջ 15 խորհրդատվություն:

6.Բույսերի և կենդանիների առավել վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների առկայության և  տարածվածության մասին.

Դիլիջան- Իջևան հատվածում, Աղստև գետի երկարությամբ  շարված ուռենիներին մեծ վնաս է  պատճառում բարդենու կետավոր   ոսկեբզեզը:

Որոշ համայնքներում նկատվում  է  մորեխների զարգացում:Կոնկրետ Դիտավան, Ն.Ծաղկավան  համայնքների եգիպտացորենի և աշնանացան ցորենի դաշտերում զգալի  է դրանց առկայությունը:

7.Գյուղատնտեսական տոնավաճառներին մասնակցության մասին.

Նախնական տվյալներով տոնավաճառին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել  8 հոգի:

8.Գյուղատնտեսական աշխատանքները խոչնդոտող և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների մասին.

Մարզի մի շարք համայնքներում գյուղատնտեսական աշխատանքներին խոչնդոտում  է  գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների պակասը կամ բացակայությունը:

9.Տարերային աղետների (ներառյալ անտառային հրդեհները ) մասին.

Իծաքար համայնքում հունիսի 2-ին տեղացել է կարկուտ,որի հետևանքով ցանքերը տուժել են  25-30%-ի  չափով:

 

   

 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐ

Այսօր, գյուղատնտեսության ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներին զուգահեռ, բավականին լուրջ հարցադրումներ կան պարարտանյութերի կիրառման գործընթացում: Այն առավել հրատապ է մեր հանրապետության համար, որտեղ պարարտանյութերի լայնամասշտաբ արտադրություն չկա, այն ներկրվում է արտերկրից, գինը գյուղացու համար դժվարամատչելի է, իսկ հավանականությունը` մեծ, որ այն լիարժեքորեն չի համապատասխանի ստանդարտներին:

 Երկրորդ և ամենակարևոր խնդիրը` Հանրապետության բնակչության առանց այն էլ բավականին դժվար սոցիալ-տնտեսական կացությունը, և այդ ֆոնի վրա ալերգիկ ու քաղցկեղային հիվանդությունների արագ զարգացումը: Այս պարագայում քիմիական պարարտանյութերի, հերբիցիդների և այլ միջոցների լայն կիրառումը և կիրառման չարաշահումն ի վերջո խիստ բացասական ազդեցություն են թողում շրջակա միջավայրի վրա` խախտելով դարերի ընթացքում ստեղծված հավասարակշռությունը: Քիմիական պարարտանյութերի օգտագործման աճող ծավալներն արդարացված անհանգստություն են առաջացնում համաշխարհային հանրության մեջ, հատկապես ազոտական պարարտանյութերի միակողմանի օգտագործումը, ինչի հետևանքով բույսերի մեջ մեծ քանակությամբ նիտրատներ են կուտակվում, որոնք հետագայում վերածվում են նիտրիտների, այնուհետև` քաղցկեղածին նիտրոզամինների, արդյունքում մարդկանց մոտ տարեցտարի ավելանում է ուռուցքային հիվանդությունների քանակը: Ներկայացված հակիրճ տեղեկատվությունը հայ գիտնականներին հնարավորություն է տվել ձեռնարկել անհապաղ միջոցներ: Գյուղատնտեսության ժամանակակից վարումն իրականացնելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել հիմնականում օգտագործել կենսատեխնոլոգիական ծագում ունեցող պատրաստուկներ, որոնք կվերականգեն հողի կենսազանգվածը, կբարձրացնեն բույսերի բերքատվությունը, բուսական ծագում ունեցող արտադրանքի որակը և, որ ամենակարևորն է, մարդկանց, կենդանական և բուսական աշխարհի համար բացարձակապես անվտանգ նյութեր են:

 Գյուղատնտեսության ինտենսիվացման նպատակով ներկայումս կենսատեխնոլոգիական եղանակով ստացված պարարտանյութեր օգտագործում են Ճապոնիան, ԱՄՆ-ն, Իսպանիան, Կանադան, Բրազիլիան, Հնդկաստանը, Ռուսաստանը և Ղազախստանը: Մտահուզիչ է, որ մեր Հանրապետությունում դեռևս ցածր է կենսապատրաստուկների օգտագործման ծավալը: Մինչդեռ այն կարող է ապահովել կայուն արդյունքներ, ինչպես բանջարաբոստանային, տեխնիկական, կերային, պտղային և հատապտղային մշակաբույսերի բերքատվության, այնպես էլ հողի առողջացման և կենսունակության պահպանման գործում:

 Նշված նպատակների իրականացմանը նպաստելու համար ՙԿենսատեխնոլոգիայի՚ ԳՀԻ ՓԲ ընկերության գիտական խմբի կողմից մշակվել են ազոտական կենսապարարտանյութերի ստացման տեխնոլոգիաներ և արդեն հինգ տարի իրականացվում է այն, մասնավորապես` ՙԱզոտովիտ-1՚ և ՙԱզոցեովիտ-1՚ հեղուկ կենսապարարտանյութի տեսքով:

 Այս պարարտանյութերի ստացման համար օգտագործվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերի հողերից անջատված և ընտրված ազոտ ֆիքսող բարձրակտիվ մանրէներ, որոնք աճեցվել են համապատասխան սննդային միջավայրում և նորից որոշակի քանակով վերադարձվում են հող ՙԱզոտովիտ-1՚ կամ ՙԱզոցեովիտ-1՚ կենսապարարտանյութերի տեսքով: Այսպիսով, հող ներմուծված կենսապարարտանյութերը հիմնականում հողում կատարում են երեք կարևոր ֆունկցիա.

 1. Հարստացնում են հողը կենսաբանական ազոտով, որը ֆիքսվել է անմիջապես օդից.

 2. Հողի մեջ արտադրվում է հետերոաուքսին պատրաստուկ, որը նպաստում է բերքատվության բարձրացմանը և մշակաբույսերի աճի կարգավորիչ է հանդիսանում.

 3. Արտադրում է հակաբիոտիկ նյութեր, որոնք հողի մեջ ճնշում են բույսերի հիվանդությունների որոշ հարուցիչների աճը:

 Կենսատեխնոլոգիայի ինստիտուտի գիտնականները, հիմնվելով կենսաբանների և երկրաբանների համատեղ գիտելիքների վրա, մշակել են բարձր ակտիվությամբ ազոտ ֆիքսող մանրէներից և տեղական բնական ցեոլիտներից կազմված ունիվերսալ կոմպլեքս նոր կենսապարարտանյութ` ՙԱզոցեովիտ-1՚-ի տեսքով: Նոր տեխնոլոգիայով ստացված և համաշխարհային պրակտիկայում նմանակը չունեցող նոր ՙԱզոցեովիտ-1՚ էկոլոգիապես մաքուր կոմպլեքս կենսապարարտանյութն  ունի բազմակողմանի և երկարատև ազդեցություն: Այս եղանակով ստացված պատրաստուկը, շնորհիվ հատուկ եղանակով մոդիֆիկացված ցեոլիտի, նպաստում է հողում մանրէների քանակի կրկնակի ավելացմանը և երկարատև գոյատևմանը, ապահովում է հողի փխրությունը, խոնավությունը և օդաթափանցելիությունը, որը լրացուցիչ խթան է հանդիսանում կենսապարարտանյութում առկա օդակյաց մանրէների աճին ու բազմացմանը:

 Ցեոլիտների ադսորբցիոն հատկության շնորհիվ հողը մաքրվում է ռադիոակտիվ տարրերից ու ծանր մետաղներից և արգելակում է նրանց կուտակումները բուսաբուծական մթերքներում:

 Ի շնորհիվ ԳԱՄԿ-ի կողմից տարվող աշխատանքների, բավականին դրական տեղաշարժներ են գրանցվել:

 Կենսապարարտանյութերի մասին ՙՖերմեր՚ թերթի միջոցով իրազեկվել են մարզի 62 համայնքի ֆերմերային տնտեսությունները, իրենց տնտեսություններում իրականացված փորձարկման արդյունավետության մասին նյութեր են հրապարակել ԳԱՄԿ-ի խորհրդատուները, պատրաստվել է հեռուստահաղորդում և եթեր հեռարձակվել հանրապետական Հ2 և տեղական ՙԻջևանյան ստուդիա՚  հեռուստաալիքներով:

 Ագրարային տեխնոլոգիաների գնահատման ծրագրով կարտոֆիլի և խաղողի վազի պարարտացման նպատակով կիրառվել է ՙԱզոցեովիտ-1՚ կենսապարարտանյութը: Միաժամանակ մարզի 62 համայնքում անց են կացվել սեմինարներ, բաժանվել է տեղեկատվական թերթիկներ: Արդյունքում 2010թ. իրացվել է 700 լիտր կենսապարարտանյութ, իսկ ընթացիկ տարում արդեն եռամսյակի ընթացքում այդ թիվը հասել է 550 լ-ի:

ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում վահանակրերի տարածման վերաբերյալ

2011 թվականի մարտի 29-ին, Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանների մի շարք համայնքների դեղձենու այգիներում կատարված դիտարկումների արդյունքում պարզվեց, որ այգիներ ուժեղ վարակված է կալիֆոռնիական և համեմատաբար թույլ թուրանական վահանակիրներով /բացակայում է մանուշակագույն վահանակիրը/:

            Կալիֆոռնիական վահանակիրվահանակրի վահանիկը կլոր է, 2 մմ տրամագծով, ունի բաց մոխրագույն, դեղնավուն և սև գույն: Գույնը պայմանավորված է կերաբույսից և նույնիսկ նույն ծառի տարբեր տարիքի ճյուղերի վրան սնվելուց: Վահանակրի էգը կլոր է, դեղնավուն: Ուժեղ վարակում է խնձորենուն, տանձենուն, դեղձենուն, շլորենուն, ծիրանենուն: Վնասատուն ձմեռում է առաջին հասակի թրթուրի փուլում, կլոր, սև վահանակրի տակ: Վահանակրի էգերի մոտ թրթուրածնությունը սկսվում է հունիսի կեսերին: Թափառողները լիմոնագույն են, օվալ, տափակ: Նրանք տարածվում են ծառի ամբողջ սաղարթով: Որոշ ժամանակ անց ամրանում են սուբստրատին և պատվում սպիտակ, նուրբ, թելիկներից պատրաստված նախնական վահանիկով: Մեկ ամիս անց նրանց վահանիկը կարծրանում է:

            Երկրորդ սերնդի զարգացումը ընթանում է բավականին դանդաղ: Օգոստոսի կեսերին սկսվում է այս սերնդի թափառողների ծնունդը, որը շարունակվում է մինչև հոկտեմբերի վերջ: Սրանք էլ անցնում են ձմեռման: Երկրորդ սերնդի անհատները հիմնականում սնվում են պտուղներով: Պտղի վրա սնման հետևանքով առաջանում են կարմիր բծեր, որոնք միաձուլվելով առաջացնում են գոգավորություններ: Պտուղը կորցնում է նորմալ տեսքը:

            Հյուսիս-արևելյան գոտում և Արարատյան հարթավայրում կալիֆոռնիական վահանակիրը տարեկան տալիս է 3, Արագածոտնի մարզի պայմաններում` 2 սերունդ:

            Պայքարի միջոցառումներըԾաղկաթափից հետո ծառերը սրսկել դեցիսի, կոնֆիդորի, ակտարայի, բազուդին 600-ի, կարատեի 0,1%-ոց լուծույթներից որևէ մեկով: Սրսկումները կրկնել հաջորդաբար.

1. վեգետացիայի շրջանում` հունիսի երկրորդ,

2.  հուլիսի առաջին,

3. օգոստոսի երրորդ տասնօրյակներում:

Վերջում, բերքահավաքից հետո ծառեռը սրսկել բազուդին 600-ի 0,2%-ոց լուծույթով:

Սրսկումները կատարել որակով, որ ծառերի վրա  ոչ մի չոր մաս չմնա:

            Թուրանական վահանակիր - վահանակրի վահանիկը կլոր է, սպիտակամոխրագույն, կենտրոնում կա նարնջադեղնավուն կետ: Էգի մարմինը դեղին է: Ուժեղ վարակում է սալորենուն, ծիրանենուն, դեղձենուն, նռենուն, կեռասենուն, բալենուն:

            Թուրանական վահանակրի էգերի թրթուրածնությունը սկսվում է մայիսի վերջին: Թափառողները տափակ են, օվալաձև, դեղին գույնի: Ծնվելուց հետո նրանց մի մասը ամրանում է մոր վահանիկի տակ, պատվում նուրբ նախնական վահանիկով, մյուս մասը տարածվում ճյուղերի տերևների վրա: Օգոստոսի սկզբներին ծնվում են երկրորդ սերնդի թափառողները, որը շարունակվում է մինչև սեպտեմբերի վերջ: Նրանք անցնելով մեկ մաշկափոխություն, անցնում են ձմեռման: Երկրորդ սերնդի անհատները հիմնականում սնվում են դեղձենու պտուղներով, կասեցնում են պտղի նորմալ հասունացումը:

            Թուրանական վահանակիրը տարեկան տալիս է երկու սերունդ:

            Պայքարի միջոցառումներպայքարը նույն է. կարելի է համատեղել կալիֆոռնիական վահանակրի պայքարի միջոցառումների հետ:

Սաթիկ Հովհաննիսյան,

Գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, ավագ գիտաշխատող

 Երկրագործության և բույսերի պաշտպանության  գիտական կենտրոն                                                                

 

Տավուշի մարզում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների առկայության և դրանց գործունեության մասին 2011 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ

N

 

Տարածաշրջանը

 

Համայնքը

 

Կոոպերատիվի անվանումը

 

Ստեղծման մասին

 

Ողղությունը

Լրացուցիչ տեղեկություններ կոոպերատիվների ձևավորման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների մասին

1

2

3

4

5

6

7

1

Տավուշ

Տավուշ

ՙՏավուշ՚ կաթի սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ Ա.Պողոսյան

093607969

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր,Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն  հիմնադրամ,  համայնքապետարան

Կաթի  սառնարան

1,6 տոննա

Հանձնվելու է ՙԱշտարակ կաթ՚-ին /արժեքը  դեռևս որոշված չէ/

2

Տավուշ

Նավուր

ՙՆավուր՚ կաթի սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ Գ.Ասրյան

077404943

Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն հիմնադրամ,ՙԱշտարակ կաթ՚

Կաթի  սառնարան

1,4 տոննա

Անցած տարիներին գյուղացիական տնտեսությունների կաթը մթերվել է 90-95 դրամով,հանձնվել է ՙԱշտարակ կաթ՚-ին 95-100 դրամով:

3

Տավուշ

Ն.Կ.Աղբյուր

ՙՎարդաշեն՚ կաթի սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ Հ.Ավագյան

093622192

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր,Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն  հիմնադրամ, համայնքապետարան

Կաթի  սառնարան

1,4 տոննա

Հանձնվելու է ՙԱշտարակ կաթ՚-ին /արժեքը  դեռևս որոշված չէ/

4

Տավուշ

 

 

 

 

 

գ.Վարագավան

ՙՎարագավան՚ կաթի սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ Ռ.Գրիգորյան

093443480

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր,Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն  հիմնադրամ, համայնքապետարան

Կաթի  սառնարան

1,6 տոննա

Հանձնվելու է ՙԱշտարակ կաթ՚-ին /արժեքը  դեռևս որոշված չէ/

5

Իջևան

գ.Գանձաքար

ՙԷմուլիկ՚ կաթի սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ Է.Հակոբյան

094 469607

ԱՄՆ ԳԴ ՄԱԾի աջակցության, սեփական միջոցներ

Կաթի  սառնարան

1,0 տոննա

գործում  է

1

2

3

4

5

6

7

6

Իջևան

Աչաջուր

Աչաջուր

գյուղատնտեսական

սպառողական

կոոպերատիվ

նախագահ

Ա.Գասպարյան

Աշխատանքները  ընթացքի  մեջ  են

Սառնարանային տնտեսություն 70 տոննա հզորությամբ 

 

7

Իջևան

Ակնաղբյուր       

 

Ակնաղբյուր

գյուղատնտեսական

սպառողական

կոոպերատիվ

Կոոպերատիվների միությունՀԿ-ի միջոցով ստեղծված կոոպերատիվը բաղկացած է 32 անդամից: Ստեղծվել է ֆերմերների կարիքները վերհանելու և պաշտպանելու նպատակով:

Օքսֆամ”-ի աջակցությամբ կառուցվել է սառնարանային տնտեսություն` 50 տոննա հզորությամբ: Նպատակ ունի լուծել 2 համայնքների` Լուսաձորի և Ակնաղբյուրի բերքի պահպանման և իրացման խնդիրները:

Առաջիկայում կոոպերատիվը  միտում ունի ընդլայնելու իր շրջանակները:

8

Իջևան

Լուսաձոր

Լուսաձոր

կոոպերատիվ խոհանոց առողջ սնունդ՚

նախագահ Ա.Նազարյան

տնօրեն Հ.Այվազյան

Կոոպերատիվների միությունՀԿ-ի միջոցով ստեղծված կոոպերատիվը բաղկացած է 30 անդամից: Ստեղծվել է ֆերմերների կարիքները վերհանելու և պաշտպանելու նպատակով:

                       

Չրի, պահածոների  և հացաբուլկեղենի պատրաստում:

Այս համայնքում տարվում են աշխատանքներ` երկրորդ նմանատիպ կոոպերատիվի ստեղծման ուղղությամբ:

9

Իջևան

Լուսաձոր

Լուսաձոր

գյուղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ

Հ.Սարդարյան

ՙԱկնաղբյուրի սառնարանային տնտեսության համասեփականատեր է

ատեղծվել է ֆերմերներին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով

Սառնարանային տնտեսություն

Այս կոոպերատիվն ստեղծվել է 2010թ. սեպտեմբերի 28-ին և նպատակ ունի լուծել բերքի պահպանման խնդիրները:

10

Տավուշ

Չինարի

ՙՉինար՚ այգեգործական, անասնապահական սպառողական կոոպերատիվ

նախագահ

Ս.Սաղոյան

Սեփական  նախաձեռնությամբ

Այգեգործություն, անասնապահություն

 

ՕՐԳԱՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՈՒՄ

Իջևանի  տարածաշրջանի  Ազատամուտ  համայնքում  աշխատանքային հաճելի աշխուժոււթյուն  էր.   

 ՀՀ  վարչապետ  Տիգրան  Սարգսյանը, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանի հետ  ծանոթանում էր  ՙԹամարա  ֆրութ՚  ընկերության  կողմից  այդտեղ  իրականացվող  օրգանիկ  այգիների  ստեղծման  ծրագրի  գործընթացինԾրագիրորով  նախատեսված  է  ընկերության  արտադրական  և  այգեգործական  բազայի  հիման  վրա  ստեղծել  ազնվամորումոշիսև  և  կարմիր  հաղարջի  բերքատու օրգանիկ  տնկարան, որը 2 տարում կապահովի 450000  տնկի, ինչը հիմք կծառայի 70 հա այգիների հիմնման համար:

  Վերլուծության արդյունքում մինչև ծրագրի ավարտը հանրապետությունում կավելանա շուրջ 600 աշխատատեղ:

 Նախորդ տարվա ըթացքում շուրջ 20 հա օրգանիկ այգիներ են հիմնվել Վայոց Ձորի, Կոտայքի և Տավուշի մարզերում:

  Եվ  ահա Ազատամուտում, շրջելով օրգանիկ այգու տարածքում, վարչապետը ծանոթացավ ձեռքբերումներին, հանձնարարեց, որ մարզպետարանը գյուղատնտեսության նախարարություն ներկայացնի գյուղացիական տնտեսությամբ զբաղվող այգեգործների ցանկը` հետագայում օրգանիկ գյուղատնտեսությունը Հայաստանում զարգացնելու նպատակով: Դիմելով  հանդիպմանը մասնակից շահագրգիռ կողմերին, վարչապետը պնդեց, որ յուրաքանչյուրն իր ոլորտում պետք է նպաստի այս կարևոր գործընթացի կայացմանը, որը կբերի նոր աշխատատեղերի ստեղծում և արտահանման ծավալների ավելացում: Օրինակ բերեց ՙԳրանդ Քենդիի՚ կոնֆետների արտադրությունը, որտեղ ցանկալի կլիներ օգտագործել նմանատիպ այգիների էկոլոգիապես մաքուր հումքը և հավելեց` ՙԿունենանք իսկական օրգանիկ կոնֆետներ՚:

 Այգիների հիմնման հողատարածքների  ընտրության հանձնաժողովում ընդգրկված են ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության, ՙԷկոգլոբ՚ ՍՊԸ-ի և ՙԹամարա ֆրութ՚ ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչներՀայտերը  ներկայացվում  են  ՀՀ  գյուղատնտեսության  նախարարին և  ուսումնասիրությունից հետո միայն ընտրվում է տարածքը:

  Ֆերմերների հետ կնքվում է եռակողմ պայմանագիր` ֆերմեր,ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն և ՙԹամարա Ֆրութ՚: Ծրագրով ֆերմերներին կտրամադրվեն օրգանական պարարտանյութ, տնկանյութ, հենասյուներ, մետաղալար և խորհրդատվություն:

 Բարձրորակ տնկիները ներկրվել են Հոլանդիայից և Սերբիայից:

 Նախատեսվում է 1 հա-ից ստանալ 12 տոննա բերք: Ըստ նախնական պայմանավորվածության, ՙԹամարա ֆրութը՚ 1 կգ բերքը կգնի 400-500 դրամով: Ընկերության նախագահ Բորիս Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ 5 նմանատիպ այգիներ են հիմնվել Տավուշում:

 ՙԲերքը կիրացվի նաև արտերկրում՚,-ասաց նա:

 Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ընդգծեց, որ արդեն առկա են 100 հազարից ավելի տնկիներ, որոնք կտրամադրվեն այն գյուղացիական տնտեսություններին, որոնք պատրաստ են մինչև 3 հա հողատարածքի վրա այդ պտուղները մշակել: ՙՔանզի իրացման խնդիր չկա, այդ ոլորտն արագ թափով զարգանալու հնարավորություններ ունի՚,-ասաց վարչապետը:

ՀՈՂԱԳՈՐԾԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՄԲ

Տավուշի մարզում թարմ միրգ-բանջարեղենի մթերման կենտրոնի բացման արարողությունն Ակնաղբյուր համայնք էր բերել մեծ թվով շահագրգիռ կազմակերպությունների և ֆերմերների:

 Կայացմանն իրենց նպաստն էին բերել Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ ՀայաստանիՋրից դեպի շուկաև Օքսֆամ ՄԲ-ի Կենսաապահովման ծրագրերը:

 Պաշտոնական արարողությունից հետո այցելուները շրջայց կատարեցին կենտրոնում, ծանոթացան պայմաններին:

 Կենտրոնը ղեկավարվում էԱկնաղբյուրևԼուսաձորգյուղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվների կողմից: Այն ծառայում է անդամ ֆերմերներին և տրամադրում մթերման, սորտավորման, սառը պահեստավորման և մարքեթինգային ծառայություններ: Կենտրոնը կսպասարկի նաև հարակից Լուսաձոր, Խաշթառակ և Լուսահովիտ համայնքների ֆերմերներին:

 Եվ քանի որ  այս համայնքներում արտադրողները սովորություն չունեին բերքը սառնարանային  պահպանության դնելու, ուստի  կենտրոններն ստեղծվեցին այդ  պայմանով` կանխելու  գյուղացիների եկամուտների նվազեցումը:

  156 խմ տարողությամբ  խցիկը համալրված է սառնարանային սարքավորումներով և ապահովում է ավելի քան 70 տոննա գյուղատնտեսական ապրանքների սառը պահեստավորումը: Մթերման կենտրոնը  ներառում է 45քմ մակերեսով ընդունման կետ,որտեղ կիրականացվի  նաև արտադրանքի տեսակավորումը: Մի  քանի կազմակերպությունների միջև համագործակցության հիանալի այս օրինակն ուղղված է հանարապետությունում գյուղատնտեսական արժեշղթայի զարգացմանը, կոոպերացիաների ստեղծմանը:

2010-Ի ԱՄԵՆԱԵԿԱՄՏԱԲԵՐ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԸ

ԾԽԱԽՈՏԸ ՄԵՐ  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՄԵՆԱՄԵԾ ԵԿԱՄՈՒՏ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍՆ Է 

  Այսպիսի  եզրակացության են հանգել մասնագետները` կատարելով համապատասխան ուսումնասիրություններ: Սակայն սա պայմանավորված է ոչ միայն ծխախոտի, որպես  մշակաբույսի յուրահատկությամբ, այլ նաև նրանով, որ վերոհիշյալ ոլորտում մարզի ծխախոտագործները` ի դեմս <Մասիս Տաբակո> ընկերության, ունեն կայուն գործընկեր:

 Ավարտվեց 2010 թվականը և, ինչպես ամենուր, այս ոլորտում նույնպես կատարվեցին ամփոփումներ, որոնք խոսում են մարզում ծխախոտագործության աստիճանական զարգացման մասին: Տավուշի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Ռազմիկ Մելիքջանյանը տեղեկացնում է, որ ընդհանուր առմամբ տարին անբարենպաստ է եղել մարզի գյուղատնտեսության համար: Գարնանը 51 օր շարունակ տեղացին անձրևներ, ապա դրանց հաջորդեցին երաշտն ու այլ աղետները: Բայց այս պայմաններում էլ <Մասիս Տաբակոյի> աջակցությամբ մարզում ցանվել է 370 հա ծխախոտ` նախորդ տարվա  250 հա-ի դիմաց: Կազմակերպությունը  գյուղացիական  տնտեսություններին նախապես վճարում է ավանս գումարի տեսքով, տրամադրում է պարարտանյութ, մատչելի գներով սեփական տեխնիկայով կտարում է նաև վարի աշխատանքները:

 <Մասիս Տաբակոյի> կողմից մարզում վերջին երկու տարիների ընթացքում կառուցվել է 64  չորանոց, որոնցից 40-ը Հաղթանակում, 14-ը` Ազատամուտում, 10-ը` Վարագավանում: Իսկ 2011 թվականին դրանց թիվը կհասցվի 100-ի: Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում /Բաղանիս/  կավելանա ևս 14 չորանոց, Իջևանում` /Ազատամուտում/ 10, իսկ Բերդի տարածաշրջանում /Տավուշ/  10 չորանոց: Իսկ չորանոցների առկայությունը խիստ հեշտացրել է ծխախոտ արտադրողի աշխատանքը, քանի որ արդեն հենց տեղում <Մասիս Տաբակոն> գյուղացուց ընդունում է կանաչ զանգվածը` 1 կգ-ը 70-80 դրամով` ապահովելով 1 հեկտարից 1,3-1,4 մլն դրամ համախառն եկամուտ: 2010 թվականի ընթացքում մարզում արդեն ստացվել է 5761 ց չոր ծխախոտ, որից Իջևանի տարածաշրջանում` 1240 ց չոր  ծխախոտ, Նոյեմբերյանում` 3350 ց, իսկ Բերդի տարածաշրջանում` 1171 ց: Դեռևս Կոթիում կա մնացորդ, որը կհանձնվի  2011 թվականի  հունվար-փետրվար ամիսներին և մարզից ստացված չոր ծխախոտի քանակը կհասցվի 6000 ցենտների, նախորդ տարվա 3580-ի դիմաց:

  Այսպիսով, համագործակցությունը <Մասիս Տաբակո> կազմակերպության հետ միայն ծխախոտագործության ոլորտում մարզում ապահովում է 10000-11000 աշխատատեղ: Սակայն միայն ծխախոտագործության ոլորտով չի սահմանափակվում այս ընկերության գործունեությունը` ուղղված մարզի գյուղատնտեսության զարգացմանը: Մարզում աշխատում են նաև նրանց կողմից ներկրված 3 հացահատիկահավաք կոմբայնները, որոնք գործող գներից 15-20 տոկոս ցածր գներով 11 համայնքում մասնակցեցին բերքահավաքին և մեծ աջակցություն ցուցաբերեցին եղած բերքն անկորուստ հավաքելու գործում: Մարզի գյուղացիական տնտեսությունները համոզված են, որ <Մասիս Տաբակոյի> կողմից հետագայում էլ շարունակվելու են նման աջակցությունները, կավելանա նրանց կողմից տրամադրվող տեխնիկան, ինչի շնորհիվ էլ Տավուշի մարզում զուգահեռաբար կմեծանա մշակվող հողատարածությունների քանակը:

ԱՆԴԱՐՁ ՀԵՌԱՑԱՆ ՄԵՐ “ԿԱՆԱՉ ՈՒ ՃԱՆԱՉ ՍԱՐԵՐԸ...”

Տավուշի մարզի անտառածածկ տարածքներն ամենամեծն են հանրապետությունում, դրանք տեղադրված են ծովի մակերևույթից 400-2800 մ բարձրության վրա: Մարզի տարածքի 50% -ն անտառածածկ է (131, 800): Փաստորեն հանրապետության անտառային ֆոնդի շուրջ 39% -ը Տավուշի մարզում է, որի պահպանումը հանրապետական նշանակություն ունի, բայց արի ու տես...

  Հիմա էլ ծանոթ հնչյունների նման ականջներիս մեջ հնչում են պապիս բարի խրատները. “Երբեք չտխրես, եթե վատ երազ տեսնես, առավոտյան պատմիր ջրին և այն կտանի խորը հեռուները, իսկ լավ երազը թող իրականանա”:

  Ա~խ պապ ջան, անուշ ու քաղցր էակ, քեզանից միայն բարություն էր կաթում ու անծայր ջերմություն, բնության նման մաքուր ու պարզ էիր: Հաճախ միասին էինք անտառ գնում, երբեմն այնքան խոր թավուտներ, որ վախենում էի գազանների ձայնից: “Կմեծանաս և կհասկանաս, որ գազաններն այնքան էլ վտանգավոր չեն, որքան չար մարդիկ ...”, ասում էր նա:

  Ու հիմա սնկի նման աճել են այդ չար մարդիկ, անտառի ու բնության ոխերիմ թշնամիները ու եթե հրաշքով մի պահ արթնանար մեծ լոռեցին, ապա հաստատ կբացականչեր. “Է~յ, կանաչ սարեր, է~յ ճանաչ սարեր, ուր եք խռովել, թողել հեռացել...”:

  Վերջերս ոլորտի պատասխանատու ու ճանաչ անձնավորություն անտառահատումներին վերաբերվող թվերից մեկի կապակցությամբ  (տարեկան կտրվածքով) ծիծաղեց. “Դա մի օրում է կատարվում, ինչի մասին է խոսքը”,-ասաց նա: Ու ինձ չմնաց ասելու կամ ավելացնելու ոչինչ:

  Միայն կրկին գլորվեցի մանկությանս հուշերի գիրկը, ուր ուրիշ էին ձնծաղկի ու մանուշակի հոտը, գրեթե անհետացած <ղանձիլը>, որից հրաշք թթու էր ստացվում: Վայրի մորին, որ իր բույրով ու համով գերում էր, այլևս չունեն նախկին ձգողականությունը, ամեն ինչ գլխապտույտի նման շրջվել ու չգիտես որ անհայտության գիրկն են գնացել: Մտածում, մտածում եմ, բայց չեմ գտնում հարմար պատասխանը: Ախր գիտության, մարդկության առաջընթացին բնությանն էլ պիտի հարմարեցնեն: Պիտի օրը ցերեկով հաստափոր ծառերը կտրեն ու բոլորի աչքի առջև առ ու ծախ անեն ու բողոքեն աղետներից: Չէ , առաջին հերթին պիտի այդ կտրող ձեռքը բռնել ու հիշեցնել, որ սերունդներին գոյատևելու, ապրելու ու շնչելու հնարավորությունից են զրկում:

  Այսօր համատարած սողանքներ, դեգրադացված հողեր, ցամաքած աղբյուրներ, ուժեղ քամիներ են:

  Մտածում են ոնց առնեն դեմը, փոխարենը կանխեն ապօրինությունները, և ամեն ինչ իր տեղը կընկնի: Դրանում բոլորս ենք մեղավոր:

  Անտարբերությունն ամենամեծ չարիքն է, որը հաճախ արտահայտվում է այսպիսի մտածողությամբ. “Բա ինչ անեն, ինչպես պահեն ընտանիքը, եթե փայտ չբերեն վաճառեն, ոնց է Սևանում ձուկ են իրացնում, փայտն էլ մեր մենաշնորհն է...”: Դժբախտաբար շատ են մեր շրջապատում այսպես մտածողները, և նրանք ավելի վտանգավոր են, քան կտրողները: Կամ այսպիսի ծիծաղելի երևույթ` էշով փայտ տանողին տուգանում են, մեքենայով տեղափոխողին չեն նկատում:

  Եվ վերջապես բոլոր ժամանակներում (նայիր շրջապատում) անտառահատների ընտանիքներն ավելի բարեկեցիկ, ավելի շքեղ են ապրում, քան ասենք մերօրյա բժիշկների կամ մանկավարժների` իբրև բավարար աշխատավարձ ստացողների: Բայց ում` մեր արդեն առողջությունը կորցնող սերնդի: Կրկին հետադարձ հայացք նետենք` մեր պապերն ու տատերը 100-ն են հատել, իսկ մենք երազում ենք գոնե 70 տարի ապրել: Հիշում եմ, երբ տատս ճնշում էր ունենում, 10-15 րոպե պառկում էր թթենու տակ և արթնանում լրիվ առողջ: Իսկ հիմա ուր են թթաստանները` անհետացման եզրին: Ստացվում է, որ մեր սերունդն անտառ չի սիրում, այլ շքեղ շինություններ, խաղատներ, համատարած համակարգչային աշխարհ և այդպես շարունակ: Իսկ ինչ կլիներ, ասենք, եթե յուրաքանչյուրս ունենայինք մեր հոգու անտառը, պուրակը կամ ծառաստանը և չթողնեինք, որ ոչ մեկը չարամտությամբ մոտենար նրան, չէ որ միայնակ ոչնչի չենք հասնի: Եթե այսօր խոսք է գնում 12-13 տոկոս մնացյալ անտառատարածքների, անապատացման  վտանգի մասին, մենք չպետք է փակենք մեր աչքերը, այլ բռնենք կտրող ձեռքը:

  Ինչու պիտի միայն պետական լծակները գործեն, չէ որ մենք նրա մի մասնիկն ենք, եկեք թոթափենք այս բնակործան անտարբերությունը և սթափ աչքերով նայենք մեր շուրջը, մեր անդարձություն գնացող հրաշք սարերի ու անտառների մնացորդներին, մեր անուշ հովերին, որոնց կարիքը դեռ այնքան ենք զգալու...

  Ժամանակն է մեծարել ծառ տնկողին, այն պահպանողին և բնասերին: Այսօր բոլորիս օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ է անափ սեր բնության ու նրա ստեղծած բարիքների նկատմամբ: Այնժամ կկանխվի ամենամեծ չարիքը` ապօրինի անտառահատումը, որի թվերի չափն ու վիճակը բոլորիս է հայտնի, պետք չէ ծանրանալ այդ ուղղությամբ: Պարզապես թոթափենք անտարբերություն կոչված չարիքը: